Realizacja zadania publicznego przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

Wymagane dokumenty: oferta złożona na druku według wzoru określonego
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego
oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25)

 

Miejsce załatwienia sprawy: Referat Organizacyjny – pok. nr 6

 

Termin załatwienia sprawy:

1) oferty złożone na podstawie art. 11 ust. 2 (otwarty konkurs ofert) – w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie;

2) oferty złożone na podstawie art. 19a (oferty z własnej inicjatywy) – w terminie do 14 dni

 

Opłaty: brak

 

Tryb odwoławczy: nie przysługuje

 

Podstawa prawna: art. 11 ust. 2 (otwarty konkurs ofert) oraz art. 19a (oferty złożone
z własnej inicjatywy) ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

 

Dodatkowe informacje: Oferty realizacji zadania publicznego mogą być złożone przez:

1) organizacje pozarządowe – nie będące jednostkami sektora finansów publicznych,
w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia,

 

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

 

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

 

4) spółdzielnie socjalne,

 

5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

Załącznik: Druk oferty realizacji zadania publicznego.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Realizacja zadania publicznego przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Wojciech Urbaniak
Informację wytworzył:Łukasz Gargula
Data na dokumencie:05.09.2012
Data publikacji:05.09.2012 13:52