Zarządzenie w sprawie przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków

Zarządzenie Nr  777/05
Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
Z dnia  11 stycznia 2005 roku

W  sprawie :  przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków

Na podstawie art.. 253 §1, §2 ,§3 ,§4   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego / t.j z 2000 roku  Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami / Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra zarządza co następuje:

§ 1
Przyjmowanie obywateli przez Burmistrza Miasta i Gminy w Twardogórze  w sprawach  skarg i wniosków odbywać się będzie dwa razy w tygodniu  w dniach:
Wtorek w godzinach od  15.30 do godziny  16.45
Środa w godzinach    od   11.00  do godziny  13.00

§ 2

Traci moc  Zarządzenie Nr 432/04  Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 05.01.2004 roku

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznych oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra oraz gminnych jednostek  organizacyjnych

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie w sprawie przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.07.2008 14:49