Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze, ul. Ratuszowa 14, Biuro obsługi Petenta – pok. nr 10.
Informacje:
Działalność gospodarcza - pok. nr 10a, tel. 71 399 22 37 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
Kto może wystąpić z wnioskiem:
 • osoby fizyczne
 • osoby prawne
 • Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Wymagane dokumenty:
Wypełniony wniosek, który zawiera:

 
 1. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu;
 2. nr NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;
 3. oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych;
 4. w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 5. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy ;
 6. w przypadku osoby fizycznej – nr PESEL.
Wraz z wnioskiem podmiot przedstawia stosowne oświadczenie, w celu potwierdzenia dokonanej opłaty.
W celu sprawdzenia zgodności danych Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze, ul. Ratuszowa 14, Biuro obsługi Petenta – pok. nr 10.
Opłata
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych podlega opłacie w wysokości 50 zł.
Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.
Opłatę można dokonać na rachunek bankowy: Gmina Twardogóra, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra Bank Spółdzielczy Oleśnica/O Twardogóra Nr 53958410472005050005920003.
Termin załatwienia:
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Forma załatwienia sprawy:
Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Tryb odwoławczy:
W przypadku decyzji o odmowie wpisu do rejestru lub decyzji o wykreśleniu z rejestru odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Podstawa prawna:
 1. Art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. z 2013 r. poz. 1457);
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U.Nr 69,poz. 367);
 3. Uchwała Nr XXV.192.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. z 2014 r. poz. 193)
Uwagi:
Prowadzenie żłobków lub klubów dziecięcych jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących  na terenie gminy Twardogóra prowadzi Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Twardogóra.
Po potwierdzeniu spełnienia warunków wymaganych do dokonania wpisu do rejestru Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra wydaje zaświadczenie o zarejestrowaniu podmiotu.
W przypadku, gdy podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, lub wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem, Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra odmawia dokonania wpisu żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru w drodze decyzji administracyjnej.
1. Zmiany w rejestrze
Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach, które zobowiązany był przedłożyć przy składaniu wniosku o wpis do rejestru - w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.
Po otrzymaniu informacji organ prowadzący rejestr dokonuje zmian w rejestrze oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie, uwzględniające te zmiany.
2. Wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Wykreślenie z rejestru następuje w przypadkach:
 • złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
 • nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 • przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Data publikacji:12.03.2014 08:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:12.03.2014
Informację aktualizował:Marcin Wrześniacki
Data aktualizacji:04.10.2017 14:43