Urząd Miasta i Gminy Twardogóra działając zgodnie z art.23 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 1235 z późn. zm.) udostępnia publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie z terenu gminy Twardogóra.
Wykaz danych składa się z kart informacyjnych o symbolach od A do I zawierających dane umożliwiające wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów. Karty, w zależności od kategorii dokumentu, zawierają różne informacje.
Karty informacyjne prowadzone są dla każdego dokumentu oddzielnie. Dokumenty, o których umieszczenie informacji w wykazie jest obowiązkowe podzielone są na następujące kategorie:
Karty typu A
 • Wnioski o wydanie decyzji,
 • Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
 • Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego,
Karty typu B
 • Decyzje i postanowienia,
 • Wskazania lokalizacyjne,
Karty typu C
 • Projekty: polityk, strategii, planów lub programów,
Karty typu D
 • Polityki, strategie, plany lub programy,
Karty typu E
 • Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • Sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,
 • Analizy porealizacyjne,
 • Przeglądy ekologiczne,
 • Raporty o bezpieczeństwie,
 • Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych,
 • Dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych,
 • Karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt.2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 - Prawo geologiczne i górnicze,
 • Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
 • Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów,
Karty typu F
 • Prognozy oddziaływania na środowisko,
 • Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,
 • Rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Opracowania ekofizjograficzne,
 • Rejestry substancji niebezpiecznych,
 • Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
 • Rejestry poważnych awarii,
Karty typu G
 • Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska,
Karty typu H
 • Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia,
Karty typu I
 • Inne dokumenty


Wykaz kart informacyjnych o środowisku:
www.wykaz.ekoportal.pl

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:EKOPORTAL – informacja o środowisku i jego ochronie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Data publikacji:09.05.2014 09:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kamila Andruszkiewicz
Data na dokumencie:09.05.2014
Informację aktualizował:Marcin Wrześniacki
Data aktualizacji:09.05.2014 09:20