Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

Wymagane dokumenty
  • Wniosek (wzór wniosku do pobrania w IT – pokój 23 lub w załącznikach dokumentu) o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby.
  • Oświadczenie strony o wyrażeniu zgody przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby (wzór wniosku do pobrania w IT – pokój 23 lub w załącznikach dokumentu)

Miejsce załatwienia
Referat Infrastruktury Techniczne
j - pok. 23

Opłaty
  • 56 zł - opłata za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby (potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do wniosku)

Uwaga:
Opłaty można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Twardogóra
53 9584 1047 2005 0500 0592 0003


Termin załatwienia

miesiąc

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Uwagi
  • Organ który wydał decyzję, o której mowa w art. 59 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z 2003r. Dz.U.Nr 80 poz. 717) jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.

Podstawa prawna
  • art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z 2003r. Dz.U.Nr 80 poz. 717);
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (z 2006 r. DzU Nr 225 poz. 1635 ze zm. )

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.08.2008 12:24