Wymagane dokumenty
  • Wniosek (wzór wniosku do pobrania w IT – pokój 23 lub w załącznikach dokumentu) o zmianę decyzji o warunkach zabudowy z podaniem zakresu zmian.
  • Ewentualne upoważnienie, pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

Miejsce załatwienia
Referat Infrastruktury Technicznej - pok. 23

Opłaty
  • 10zł – opłata skarbowa za zmianę decyzji o warunkach zabudowy (potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do wniosku)

Uwaga:
Opłaty można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Twardogóra
53 9584 1047 2005 0500 0592 0003


Termin załatwienia
miesiąc

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Uwagi
  • Na zmianę decyzji o warunkach zabudowy wymagana jest zgoda wszystkich stron.
  • Z opłat skarbowych zwolnione są podania i załączniki do podań w sprawach mieszkaniowych.

Podstawa prawna
  • art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U.Nr 98 poz. 1071 ze zm.)
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (z 2006 r. DzU Nr 225 poz. 1635 ze zm. )

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana decyzji o warunkach zabudowy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Data publikacji:20.08.2008 14:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Wrześniacki
Data aktualizacji:22.09.2008 14:00