Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wymagane dokumenty
 • Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy zawierający charakterystykę inwestycji obejmującą (wzór wniosku do pobrania w IT – pokój 23 lub w załącznikach dokumentu):
  – określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
  –charakterystykę inwestycji, obejmującą:
  1. określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
  2. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
  3. określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, danych charakteryzujących jej wpływ na środowisko.
 • Ewentualne upoważnienie, pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

Miejsce załatwienia sprawy
Referat Infrastruktury Technicznej
- pok. 23

Opłaty

 • 107zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy (potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do wniosku)

Uwaga:
Opłaty można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Twardogóra
53 9584 1047 2005 0500 0592 0003


Termin załatwienia sprawy
miesiąc, w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy (do terminu nie wlicza się czasu na ewentualne uzupełnienie wniosku przez wnioskodawcę, uzyskanie wymaganych ustawowo uzgodnień projektu decyzji itp.)

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje
 • Decyzje o warunkach zabudowy nie są wymagane dla terenów, dla których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony po 1 stycznia 1995r.
 • Ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy wymaga zmiana sposobu zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z zastrzeżeniem art. 50 ust. 1 i art. 86 ustawy o planowaniu przestrzennym
 • Decyzja o warunkach zabudowy wymaga również zmiana zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku.
 • Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
  – co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
  – teren ma dostęp do drogi publicznej;
  – istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego – warunek uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy, promessy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem;
  – teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z1999r. DzU.Nr 15 poz. 139 ze zm.);
  – decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.
 • Z opłat skarbowych zwolnione są podania i załączniki do podań w sprawach mieszkaniowych.

Podstawa prawna
 • art. 52, 59, 61, 64, 86, 88 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z 2003r. Dz.U.Nr 80 poz. 717); art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 1999r. DzU.Nr 15 poz. 139 ze zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (z 2006 r. DzU Nr 225 poz. 1635 ze zm. )

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.08.2008 22:39