Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wymagane dokumenty
 • Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zawierający charakterystykę inwestycji obejmującą (wzór wniosku do pobrania w IT – pokój 23 lub w załącznikach dokumentu):
  – określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
  – charakterystykę inwestycji, obejmującą:
          1. określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
          2. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
          3. określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,
  danych charakteryzujących jej wpływ na środowisko.
 • Ewentualne upoważnienie, pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

Miejsce załatwienia sprawy
Referat Infrastruktury Technicznej
- pok. 23

Opłaty
 • 107zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy (potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do wniosku)

Uwaga:
Opłaty można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Twardogóra
53 9584 1047 2005 0500 0592 0003

Termin załatwienia sprawy
miesiąc, w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy (do terminu nie wlicza się czasu na ewentualne uzupełnienie wniosku przez wnioskodawcę, itp. oraz czasu na uzgodnienie projektu decyzji itp.)

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje
 • Przez inwestycję celu publicznego należy rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2008 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130 poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15);
 • Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku – w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane:
  – polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej i nie naruszają ustaleń planu miejscowego, a w przypadku jego braku – nie oddziałują szkodliwie na środowisko oraz nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, albo niewymagające pozwolenia na budowę
 • Wymagane cztery egzemplarze mapy, załączone do wniosku, traktowane są jako jeden załącznik
 • Z opłat skarbowych zwolnione są podania i załączniki do podań w sprawach mieszkaniowych.

Podstawa prawna
 • art. 50, 52, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z 2003r. Dz.U.Nr 80 poz. 717); art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (z 2000r. DzU.Nr 46 poz. 543 ze zm.);

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.08.2008 18:53