Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży - na terenie miasta i gminy Twardogóra

 

 

Wymagane dokumenty
Sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

 • Wniosek o wydanie zezwolenia.
 • Załączniki do wniosku:
  – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców
  – dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
  – pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
  – decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży


Miejsce załatwienia sprawy
Ewidencja działalności gospodarczej
- pok. 10a

Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni.

Opłaty

 

 • Opłata obowiązująca przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie wynosi:
  – 525 zł - za sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa
  – 525 zł - za sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
  – 2100 zł - za sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu
 • W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia
 • Opłata wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego
 • Opłata obowiązująca przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:
  – 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
  – 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa)- w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
  – 77 000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu – w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

 

Uwaga: Opłaty można dokonywać przelewem na rachunek bankowy Gminy Twardogóra
53 9584 1047 2005 0500 0592 0003Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra. Odwołanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Podstawa prawna

 

 

 • art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, art. 18 ust. 1,2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. /tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 147, poz. 1231 ze zm./, uchwała Nr 149/XXXVII/93 Rady Miasta i Gminy w Twardogórze z dnia 16 lipca 1993 r. ze zm. w sprawie ustalenia na terenie gminy Twardogóra liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, uchwała Nr L/358/98 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 15 maja 1998 r. ze zm. w sprawie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży, uchwała Nr XXXIX/356/2001 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 września 2001 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Twardogóra liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, art. 104 k.p.a.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży - na terenie miasta i gminy Twardogóra
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.08.2008 11:17