Wymagane dokumenty
O jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki OSP.
Zezwolenia wydaje Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

  • Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  • Załączniki do wniosku:
    – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
    – kopia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.


Miejsce załatwienia sprawy
Ewidencja działalności gospodarczej
- pok. 10a

Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni.

Opłaty

 

  • 1/12 opłaty rocznej w zależności od rodzaju zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Uwaga: Opłaty można dokonywać przelewem na rachunek bankowy Gminy Twardogóra
53 9584 1047 2005 0500 0592 0003Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra. Odwołanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Podstawa prawna
art. 18¹ ust. 1-3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 147, poz. 1231 ze zm./.

Uwagi
Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach kiedy to jest zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Twardogóra
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Data publikacji:20.08.2008 11:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Wrześniacki
Data aktualizacji:17.05.2016 11:29