Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy - na obszar gminy

 

Wymagane dokumenty

 

 • Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy.
 • Odpis z rejestru przedsiębiorców lub z ewidencji działalności gospodarczej,
 • Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON).
 • Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
 • Certyfikat kompetencji zawodowych.
 • Zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółka jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą.
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia finansowego w postaci : środków pieniężnych dostępnych przez okres posiadania licencji, poręczeń albo gwarancji bankowych, poręczeń osób fizycznych lub prawnych, obligacji państwowych, zastawu na papierach wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, gwarancji ubezpieczeniowych, polis ubezpieczeniowych auto-casco lub weksli.
 • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, którzy tak jak przedsiębiorca sam wykonujący przewozy, posiadają świadectwa kwalifikacyjne określone przepisami prawa o ruchu drogowym oraz nie byli skazani prawomocnymi wyrokami sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska.
 • Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kopiami dowodów rejsetracyjnych, urzędowo potwierdzonymi w miejscu wydania dokumentów.
 • W przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdów – dokument stwierdzający prawo dysponowania nimi.
 • Pełnomocnictwo - jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia pracownik firmy lub inna osoba.


Miejsce załatwienia sprawy
Ewidencja działalności gospodarczej
- pok. 10a

Termin załatwienia sprawy
30 dni.

Opłaty

 

 • Opłaty zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r.w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235, poz. 1726 z 2007r.)

 

Uwaga: Opłaty można dokonywać przelewem na rachunek bankowy Gminy Twardogóra
53 9584 1047 2005 0500 0592 0003Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

 

 

 • Art. 7 ust.1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 ze zmianami)

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy - na obszar gminy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.08.2008 14:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż