Przeniesienie uprawnień wynikających z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób taksówką osobową na osobę trzecią

 

Wymagane dokumenty

 

 • Wniosek o przeniesienie uprawnień wynikających z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką na osobę trzecią.
 • W przypadku śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję i wystąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem w szczególności spółki jawnej lub komandytowej:
  – oryginał licencji i wypisów z niej
  – poświadczony urzędowo akt zgonu posiadacza licencji
  – poświadczone urzędowo dokumenty stwierdzające nabycie spadku po zmarłym posiadaczu licencji
  – pełnomocnictwo - jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia pracownik firmy lub inna upoważniona osoba.
 • W przypadku połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z odrębnymi przepisami, przedsiębiorcy posiadającego licencję:
  – oryginał licencji i wypisów z niej
  – poświadczone urzędowo dokumenty dotyczące połączenia, podziału lub przekształcenia przedsiębiorcy posiadającego licencję
  – pełnomocnictwo - jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia pracownik firmy lub inna upoważniona osoba.
 • W przypadku przejęcia przez innego przedsiębiorcę w całości lub części działalności w zakresie transportu drogowego od przedsiębiorcy posiadającego licencję:
  – oryginał licencji i wypisów z niej
  – poświadczone urzędowo dokumenty, na mocy których nastąpiło przejęcie działalności w zakresie transportu drogowego osób taksówką od przedsiębiorcy posiadającego licencję (przypadku osób fizycznych - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osób prawnych i spółek prawa handlowego nie posiadających osobowości prawnej - odpis z rejestru przedsiębiorców)
  – kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej REGON
  – kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP
  – zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą
  – oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, którzy posiadają świadectwa kwalifikacyjne określone przepisami prawa o ruchu drogowym oraz nie byli skazani prawomocnymi wyrokami sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska,
  – wykaz pojazdów samochodowych wraz z kopiami dowodów rejestracyjnych urzędowo potwierdzonymi w miejscu wydania dokumentu
  – w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdów – dokument stwierdzający prawo dysponowania nimi
  – pełnomocnictwo - jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia pracownik firmy lub inna upoważniona osoba.

Miejsce załatwienia sprawy
Ewidencja działalności gospodarczej
- pok. 10a

Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni.

Opłaty

 

 • Opłaty zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r.w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235, poz. 1726 z 2007r.)

 

Uwaga: Opłaty można dokonywać przelewem na rachunek bankowy Gminy Twardogóra
53 9584 1047 2005 0500 0592 0003Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

 

 

 • Art. 13 ust. 2 i 3 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz. 1371 ze zmianami)

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przeniesienie uprawnień wynikających z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób taksówką osobową na osobę trzecią
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.08.2008 16:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż