Wymagane dokumenty

 

 • Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 • Odpis z rejestru przedsiębiorców lub z ewidencji działalności gospodarczej,
 • Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON).
 • Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
 • Świadectwo kwalifikacji.
 • Zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające, że przedsiębiorca nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne:
  – karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska, warunkom pracy i płacy, albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu
  – przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
  – przedsiębiorca nie został uznany za niezdolnego do wykonywania zawodu przewoźnika na podstawie odrębnych przepisów.
 • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających wymagania określone przepisami prawa o ruchu drogowym, posiadających świadectwa kwalifikacji oraz nie skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w poprzednim punkcie lub oświadczenie o samodzielnym wykonywaniu przewozów przez przedsiębiorcę.
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzone zdanym egzaminem, lub potwierdzone co najmniej pięcioletnią praktyką w wykonywaniu tego zawodu, uzyskane z ZUS lub urzędu skarbowego. W przypadku potwierdzenia pięcioletniej praktyki przerwa w wykonywaniu transportu nie może być dłuższa niż kolejnych sześć miesięcy z przyczyn zależnych od przedsiębiorcy.
 • Wykaz pojazdów samochodowych wraz z urzędowo potwierdzonymi kopiami dowodów rejestracyjnych (łącznie z kopiami świadectw legalizacji urządzeń pomiarowo-kontrolnych). W przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nimi.
 • Pełnomocnictwo - jeżeli w imieniu przedsiębiorcy występuje pracownik firmy lub inna upoważniona osoba.


Miejsce załatwienia sprawy
Ewidencja działalności gospodarczej
- pok. 10a

Termin załatwienia sprawy
30 dni.

Opłaty

 

 • Opłaty zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r.w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 235, poz. 1726 z 2007r.)

Uwaga: Opłaty można dokonywać przelewem na rachunek bankowy Gminy Twardogóra
53 9584 1047 2005 0500 0592 0003


Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, w terminie 14 dni od otrzymania licencji.

Dodatkowe informacje
Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku w formie kopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wystawcę dokumentu.

Podstawa prawna

 

 

 • Art. 7 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 ze zmianami)

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową - na obszar gminy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Data publikacji:21.08.2008 16:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Wrześniacki
Data aktualizacji:17.05.2016 11:24