Wymagane dokumenty
 • Przed zbyciem nieruchomości wnioskodawca może złożyć wniosek o naliczenie jednorazowej
  opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości.  W pozostałych przypadkach opłata
  zostaje dokonana z urzędu.


Miejsce załatwienia
Referat Gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska - pok. 3

Sposób załatwienia sprawy
Przekazanie   otrzymanych   z   kancelarii   notarialnych   aktów   notarialnych   do   referatu
Infrastruktury Technicznej.
Sporządzenie   na wniosek referatu Infrastruktury Technicznej operatu szacunkowego przez
rzeczoznawcę majątkowego i przekazanie do IT, gdzie zostanie wydana decyzja o wysokości
opłaty.

Formularze
Wniosek dostępny w załączniku dokumentu


Opłaty
 • Gdy naliczenie opłaty następuje na wniosek zainteresowanego, zainteresowany pokrywa
  koszty sporządzenia operatu szacunkowego dla przedmiotowej nieruchomości w wysokości
  300 zł.
 • Naliczenia jednorazowej opłaty dokonuje referat Infrastruktury Technicznej.

Uwaga:
Opłaty można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Twardogóra
53 9584 1047 2005 0500 0592 0003


Termin załatwienia
2 miesiące

Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 50-951 Wrocław Plac Powstańców
Warszawy 1 w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji.
Od orzeczenia kolegium przysługuje sprzeciw . Sprzeciw wnosi się do Sądu Powszechnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Kolegium.
Sprzeciw zastępuje pozew.

Uwagi
 • Roszczenia można zgłaszać w terminie 5 lat od   dnia, w którym plan miejscowy lub jego
  zmiana stały się obowiązujące.

Podstawa prawna
 • Art.  36 ust.3  i 4  ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r, Nr 80 poz. 717 ze zmianami).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Naliczanie renty planistycznej z tytułu wartości nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Data publikacji:29.09.2008 17:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Wrześniacki
Data aktualizacji:29.09.2008 14:00