Rejestracja noworodka

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego Twardogóra ul. Ratuszowa 14, pokój 22, telefon 71 3992249, godziny pracy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1741 ze zm.),
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788).

Rejestracja narodzin dziecka następuje w urzędzie stanu cywilnego na terenie działania którego urodziło się dziecko.

Podstawą sporządzenia aktu urodzenia dziecka jest karta urodzenia dziecka.

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonują:

  • matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych
  • matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych
  • w pozostałych przypadkach – przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki

Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie, opatrzone datą sporządzenia i wskazywać kto kogo do jakiej czynności upoważnia.

Uwagi:
Osoba zgłaszająca urodzenie składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka.

Jeżeli zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje pełnomocnik, w pełnomocnictwie należy wskazać imiona, jakie maja być wpisane do aktu urodzenia dziecka.

Kierownik urzędu stanu cywilnego rejestrując noworodka nadaje mu numer Pesel oraz dokonuje zameldowania na adres wskazany przez rodziców.

Opłaty:
Sporządzenie aktu urodzenia dziecka oraz odpis skrócony aktu urodzenia dziecka wydawany po rejestracji są wolne od opłaty skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości  17 zł podlegać będzie pełnomocnictwo, za wyjątkiem pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, które zwolnione są z opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową dokonuje się na rachunek bankowy Gminy Twardogóra 53 9584 1047 2005 0500 0592 0003  

Tryb odwoławczy:
Nie występuje.

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:
W celu zarejestrowania dziecka należy przedłożyć dokument tożsamości osoby zgłaszającej urodzenie dziecka

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestracja noworodka
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Informację wytworzył:Anna Humeniuk
Data na dokumencie:20.11.2015
Data publikacji:20.11.2015 09:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż