Zawarcie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego Twardogóra ul. Ratuszowa 14, pokój 22, telefon 71 3992249, godziny pracy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1741)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 788)

Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat.
Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat.

Zawarcie małżeństwa następuje z zachowaniem uroczystej formy.

Małżeństwo może być zawarte, gdy mężczyzna i kobieta, jednocześnie obecni, złoża przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że stępują ze sobą w związek małżeński. Oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński musza być złoózne w obecności dwóch pełnoletnich świadków.

Opłaty:

  • opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł
  • za zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego – 39 zł
     

Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń w związek małżeński poza lokalem urzędu stanu cywilnego - 1000 zł,

Opłatę skarbową dokonuje się na rachunek bankowy Gminy Twardogóra 53 9584 1047 2005 0500 0592 0003

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa przyjmowane są na pół roku przed datą planowanego ślubu. Małżeństwo przed Kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają zawrzeć małżeństwo, złożyły kierownikowi USC pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Kierownik może zezwolić na skrócenie terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Tryb odwoławczy:
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

Wymagane wnioski i dokumenty:
dowód osobisty i pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do zawarcia małżeństwa narzeczeni składają osobiście. Jeżeli nie ma takiej możliwości by zgłosili się do urzędu stanu cywilnego jednocześnie, mogą złożyć zapewnienie w różnych terminach. Termin będzie liczony od daty złożenia zapewnienia przez drugą osobę.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo wyznaniowe  w Polsce jest obowiązany:

  1. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość

  2. odpis aktu urodzenia,

  3. jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie  albo dokumentem potwierdzającym nieistnienie małżeństwa, jeżeli na podstawie składanych dokumentów nie można ustalić danych  niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,

  4. dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo.

W/w dokumenty składa się wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości  lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim oświadczenia składane w procedurze  związanej z zawarciem małżeństwa składa w obecności tłumacza. Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w urzędzie stanu cywilnego należą do nupturientów.
Jeżeli otrzymanie dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa napotyka na trudne do przezwyciężenie przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia takiego dokumentu.

Obecność tłumacza podczas uroczystości zawarcia małżeństwa jest wymagana również wtedy, gdy świadkowie nie posługują się językiem polskim.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawarcie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Informację wytworzył:Anna Humeniuk
Data na dokumencie:20.11.2015
Data publikacji:20.11.2015 09:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż