Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego Twardogóra ul. Ratuszowa 14, pokój 22, telefon 71 3992249, godziny pracy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1741)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 788)

Kto może wystąpić z wnioskiem:
Osoby, które zamierzają zawrzeć związek małżeński przed duchownym.
Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat.
Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat.

Opłaty:

  • opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł 

Jeżeli ślub odbędzie się w Gminie Twardogóra opłatę skarbową dokonuje się na rachunek bankowy Gminy Twardogóra 53 9584 1047 2005 0500 0592 0003 

Jeżeli ślub odbędzie się poza Gminą Twardogóra, przed wydaniem zaświadczenia należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej na konto gminy, na terenie której dojdzie do zawarcia małżeństwa.

Wydanie zaświadczenia jest zwolnione od opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Jeżeli akty urodzeń narzeczonych (oraz inne akty np. małżeństwa lub zgonu w przypadku narzeczonych o stanie cywilnym inny niż panna, kawaler) znajdują się w archiwum stanu cywilnego Twardogóra wówczas zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie.
Jeżeli w/w akty stanu cywilnego osób zamierzających zawrzeć małżeństwo zostały sporządzone w innym urzędzie stanu cywilnego zaświadczenie zostanie wydane jest w terminie do 14 dni.
Zaświadczenie ważne jest przez okres 6 miesięcy od dnia jego wystawienia.

Tryb odwoławczy:
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:
Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo konkordatowe kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych  małżonków i ich dzieci.

W celu uzyskania zaświadczenia osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana:

  1. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość

  2. złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni składają osobiście. Jeżeli nie ma takiej możliwości, by zgłosili się do urzędzie stanu cywilnego jednocześnie, mogą dopełnić formalności w różnych terminach.  Jednak zaświadczenie zostanie wydane dopiero z chwilą złożenia kompletu dokumentów przez oboje narzeczonych. 

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo wyznaniowe  w Polsce jest obowiązany:

  1. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość

  2. odpis aktu urodzenia,

  3. jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie  albo dokumentem potwierdzającym nieistnienie małżeństwa, jeżeli na podstawie składanych dokumentów nie można ustalić danych  niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,

  4. dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo.

W/w dokumenty składa się wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości  lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim oświadczenia składane w procedurze  związanej z zawarciem małżeństwa składa w obecności tłumacza. Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w urzędzie stanu cywilnego należą do nupturientów.
Jeżeli otrzymanie dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa napotyka na trudne do przezwyciężenie przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia takiego dokumentu.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawarcie małżeństwa konkordatowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Data publikacji:20.11.2015 09:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Humeniuk
Data na dokumencie:20.11.2015
Informację aktualizował:Marcin Wrześniacki
Data aktualizacji:20.11.2015 09:20