Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego Twardogóra ul. Ratuszowa 14, pokój 22, telefon 71 3992249, godziny pracy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.).

Miejsce złożenia dokumentów do załatwienia sprawy:
Wniosek o wpisanie, odtworzenie lub rejestrację zagranicznego aktu stanu cywilnego (urodzenia , małżeństwa lub zgonu) może być złożony w wybranym urzędzie stanu cywilnego lub do konsula, który następnie prześle wniosek do urzędu stanu cywilnego wybranego  przez wnioskodawcę.

Kto może wystąpić z wnioskiem sprawę:
Wniosek o wpisanie lub o odtworzenie treści zagranicznego aktu małżeństwa może złożyć:

 • osoba, której akt stanu cywilnego dotyczy
 • inna osoba ze względu na interes prawny

Treść zagranicznego aktu stanu cywilnego (urodzenia , małżeństwa, zgonu) wpisuje się do rejestru stanu cywilnego.

Treść zagranicznego aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa lub zgonu) odtwarza się, jeżeli według prawa miejsca sporządzenia dokumentu stanowi on akt stanu cywilnego, a uzyskanie jego odpisu nie jest możliwe lub związane z poważnymi trudnościami.

Rejestruje się urodzenie zawarcie małżeństwa lub zgon , które nastąpiły poza granicami Polski, jeżeli w państwie, gdzie nastąpiło urodzenie, zawarcie małżeństwa lub zgon nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego.

Po wpisaniu, odtworzeniu lub rejestracji aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa lub zgonu) kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje wnioskodawcy odpis zupełny.

W sprawach wpisania lub odtworzenia zagranicznego aktu stanu cywilnego strona może działać przez pełnomocnika.

Pełnomocnik dołącza do kompletu dokumentów oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa.

Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Dokumenty w języku obcym składa się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości
 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • konsula

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium RP dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium RP. 

Opłaty:

 • za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu właściwej czynności zgodnie z żądaniem wnioskodawcy – 39 zł
 • za pełnomocnictwo – 17 zł

Opłatę skarbową dokonuje się na rachunek bankowy Gminy Twardogóra: 53 9584 1047 2005 0500 0592 0003 

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wnioski o wpisanie, odtworzenie lub rejestrację aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) załatwiane są niezwłocznie. W sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 • wniosek o wpisanie, odtworzenie lub rejestrację zagranicznego aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
 • odpis aktu stanu cywilnego w języku obcym wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski.
 • jeśli odpis aktu małżeństwa potwierdzający zawarcie małżeństwa za granicą nie zawiera informacji o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć oświadczenia wraz ze składanym wnioskiem o wpisanie lub odtworzenie aktu małżeństwa lub w innym czasie do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który zarejestrował małżeństwo. Małżonkowie mogą również złożyć oświadczenia o nazwiskach dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do rejestrów państwowych (transkrypcja, odtworzenie lub rejestracja)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Data publikacji:20.11.2015 09:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:20.11.2015
Informację aktualizował:Marcin Wrześniacki
Data aktualizacji:19.01.2017 08:26