Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego Twardogóra ul. Ratuszowa 14, pokój 22, telefon 71 3992249, godziny pracy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 z póź. zm)

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska można złożyć w wybranym urzędzie stanu cywilnego.

Z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska może wystąpić:

 • obywatel polski
 • cudzoziemiec nieposiadający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma w RP miejsce zamieszkania
 • cudzoziemiec, który uzyskał  w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy -  wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego


Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć  za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłaty:

 • opłata skarbowa za decyzję o zmianie imienia lub nazwiska - 37 zł

Opłatę skarbową dokonuje się na rachunek bankowy Gminy Twardogóra: 53 9584 1047 2005 0500 0592 0003  

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Zmiana imienia lub nazwiska następuje w formie decyzji administracyjnej. Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Decyzję wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca.
Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, zaś sprawa szczególnie skomplikowana -nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego. 
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o zmianę imienia lub nazwiska
 • dokument tożsamości
 • potwierdzenie dokonanej opłaty skarbowej

Jeżeli zmiana imienia lub nazwiska dotyczy małoletniego dziecka:

 • wniosek przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego)
 • zgoda drugiego rodzica (wyrażona osobiście w USC lub przed konsulem RP albo w formie pisemnej  z podpisem notarialnie poświadczonym)
 • w razie braku zgody drugiego rodzica -  prawomocne orzeczenie sądu zastępujące zgodę lub prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej
 • w przypadku zmiany imienia lub nazwiska dziecka pozostającego w rodzinie zastępczej – prawomocne orzeczenie sądu zezwalające na zmianę
 • zgoda dziecka, które ukończyło 13 rok życia (wyrażona osobiście w urzędzie stanu cywilnego lub przed konsulem RP albo w formie pisemnej  z podpisem notarialnie poświadczonym)
 • dokument tożsamości wnioskodawcy oraz dokument tożsamości dziecka

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana imienia lub nazwiska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Data publikacji:20.11.2015 09:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Humeniuk
Data na dokumencie:20.11.2015
Informację aktualizował:Marcin Wrześniacki
Data aktualizacji:23.03.2020 14:16