Udostępnianie danych

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz. U. 2015.388);

  • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.);

  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2015.1388);

  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 243, poz. 1450 z późn. zm.);

  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 75 z późn. zm.);

  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015.1604);

Kto udostępnia dane?
Dane z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców udostępniają organy gmin prowadzące te rejestry. Wnioski o dane jednostkowe należy kierować do organu gminy właściwego ze względu na ostatni znany adres zameldowania osoby poszukiwanej.

Dane z rejestru PESEL udostępnia minister właściwy do spraw wewnętrznych

Dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają:

  • w trybie wnioskowym - organy gmin. Udostępnianie danych z RDO jest odmiejscowione, a zatem wniosek w tej sprawie można złożyć w dowolnym organie gminy;

  • w trybie pełnej i ograniczonej teletransmisji - minister właściwy do spraw wewnętrznych. Wnioski w tej sprawie należy kierować do Departamentu Spraw Obywatelskich MSW, na adres: ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

- osoby i jednostki organizacyjne

Dane jednostkowe udostępnia się na wniosek wymienionych podmiotów złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oznacza to, że wniosek ma być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu faktycznego bądź prawnego.

W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych. Dane mogą być też udostępnione osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny oraz innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby, lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Sposób załatwienia sprawy oraz terminy temu towarzyszące są uregulowane przez Kodeks postępowania administracyjnego.

Opłaty:

  • opłata za udostępnienie jednostkowych danych tj. danych dotyczących jednej osoby 31 zł

  • opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika 17 zł.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udostępnianie danych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Informację wytworzył:Anna Olek
Data na dokumencie:04.12.2015
Data publikacji:04.12.2015 11:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż