I. PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1382 z poźn.zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z poźn.zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz.U z 2018r., poz. 1044 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482).

II. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wypełniony i podpisany przez upoważnioną osobę wniosek o udostępnienie danych.
2. Potwierdzenie dokonania opłaty:

 • opłata za udostępnienie jednostkowych danych wynosi 31 zł,
 • w przypadku gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika,
  do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie (w wysokości 17 zł.).

3. Dokumenty potwierdzające interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych (wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych itp.).

III. OPŁATY
1. Opłata za udostępnienie jednostkowych danych wynosi 31 zł.
2. Opłatę za udostępnienie należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Twardogóra numer konta 26 9584 1047 2005 0500 0592 0004
3. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.
4. Opłatę skarbową od pełnomocnictwa należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Twardogóra numer konta 53 9584 1047 2005 0500 0592 0003.

Podmioty, którym żądane dane są niezbędne do realizacji ustawowych zadań własnych. O dane jednostkowe mogą się ubiegać:

 • organy administracji publicznej,
 • sądy,
 • prokuratura,
 • Policja,
 • Straż Graniczna,
 • Służba Więzienna,
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służba Wywiadu Wojskowego,
 • Służba Celna,
 • Żandarmeria Wojskowa,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencja Wywiadu,
 • Biuro Ochrony Rządu,
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne,
 • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
 • organy wyborcze,
 • straże gminne (miejskie),
 • komornicy sądowi – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
 • organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego,
 • państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
 • Polski Czerwony Krzyż – w zakresie danych osób poszukiwanych.

Udostępnianie danych na rzecz ww. podmiotów następuje nieodpłatnie.

 • Podmioty, które:

- wykażą w tym interes prawny

Wykazanie interesu prawnego oznacza ustalenie przepisu prawa powszechnie obowiązującego, przyznającego Wnioskodawcy konkretną korzyść oraz udokumentowanie stanu faktycznego, który stanowi podstawę do jego zastosowania. Interes prawny musi być interesem "własnym", "osobistym", "indywidualnym" danego podmiotu i mieć charakter "realny", to jest istnieć aktualnie, a nie hipotetycznie, i pozostawać w bezpośrednim związku z uzasadnieniem złożonego wniosku;

- wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą.

Interes faktyczny, w odróżnieniu od prawnego, to stan, w którym podmiot jest wprawdzie bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, nie może jednak tego zainteresowania poprzeć przepisami prawa powszechnie obowiązującego, mającymi stanowić podstawę skutecznego żądania stosownych czynności organu administracji.

Aby ustalić, czy poszukiwany wyraża zgodę na udostępnienie danych, organ kieruje do niego wystąpienie zawierające:

 • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,
 • zakres żądanych danych jednostkowych,
 • informację o wskazanym przez Wnioskodawcę celu, dla którego udostępnione dane zostaną wykorzystane,
 • termin, w którym osoba, do której wystąpiono, powinna udzielić odpowiedzi wraz ze wskazaniem, że jego niedotrzymanie skutkować będzie odmową udzielenia zgody na udostępnienie jej danych jednostkowych,
 • pouczenie, że zgoda na udostępnienie danych musi być udzielona na piśmie opatrzonym własnoręcznym podpisem osoby, do której wystąpiono.

Tylko pozytywna odpowiedź na wystąpienie organu spowoduje udostępnienie wnioskowanych danych.

Udostępnianie danych ww. podmiotom następuje odpłatnie, z wyjątkiem przypadku, gdy dane są niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

VI. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miasta i Gminy Twardogóra
ul. Ratuszowa 14
56-416 Twardogóra
Piętro I - pokój nr 22
tel. 71 3992244
e-mail: ewidencja@twardogora.pl

VIII. UWAGI
1. Przez dane jednostkowe należy rozumie się informacje o jednej osobie, lecz również informacje o imionach i nazwiskach wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
2. Dane jednostkowe udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.
3. Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie i po złożeniu wniosku o udostępnienie danych.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udostępnianie danych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Data publikacji:04.01.2019 09:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:04.01.2019
Informację aktualizował:Marcin Wrześniacki
Data aktualizacji:19.07.2019 11:44