50% bonifikata w opłatach za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o udzielenie 50 % bonifikaty wraz z informacją o ilości osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz zaświadczeniami o wysokości dochodów uzyskiwanych przez te osoby w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona.

Miejsce załatwienia

  • Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska - pok. nr 3.

Formularze

  • Wniosek dostępny w załączniku dokumentu.

Sposób załatwienia sprawy

  • Zgodnie z art. 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zmianami).

Tryb odwoławczy

  • Nie przysługuje

Uwagi

  • Dotyczy opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe,

  • Dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

  • Dostarczenie wniosku o bonifikatę powinno nastąpić na piśmie do dnia 31 marca każdego roku,

  • W trakcie postępowania może zaistnieć konieczność udzielania wyjaśnień i przedłożenia dodatkowych dokumentów.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:50% bonifikata w opłatach za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.04.2016 08:28