Wymagane dokumenty

 • wniosek użytkownika lub współużytkowników wieczystych o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości, tj. nie starszy niż 3 miesiące, 

 • dokumenty potwierdzające nabycie prawa użytkowania wieczystego,  

 • decyzja administracyjna o wywłaszczeniu - w przypadku uprawnienia do nieodpłatnego  przekształcenia, 

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji - 10 zł.

Miejsce załatwienia

 • Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska - pok. nr 3

Sposób załatwienia sprawy zgodnie z:

 • kodeksem postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 23),
 • ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku, poz. 83 ze zm.): w trybie administracyjnym zakończonym wydaniem decyzji

Formularze

 • Wniosek dostępny w załączniku dokumentu.

Opłaty

 • Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyliczona zostanie na podstawie operatu szacunkowego.
 • Opłata za przekształcenie, rozkłada się, na wniosek użytkownika wieczystego, na raty, na czas nie dłuższy niż 20 lat.

 • Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł za wydanie decyzji administracyjnej.

 • Opłat można dokonywać przelewem na rachunek bankowy Gminy Twardogóra nr 53 9584 1047 2005 0500 0592 0003.

Tryb odwoławczy

 • Od decyzji w sprawie przekształcania użytkowana wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław - w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Data publikacji:21.04.2016 08:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jerzy Kleinert
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Wrześniacki
Data aktualizacji:21.04.2016 09:41