Wymagane dokumenty

 • Wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy w Twardogórze o sprzedaż lokalu mieszkalnego.

 • Kserokopia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Miejsce załatwienia

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska - pok. nr 3

Formularze

 • Wniosek dostępny w załączniku dokumentu.

Uwagi

 • W przypadku konieczności przedłożenia dodatkowych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany telefonicznie (o ile poda nr telefonu na wniosku) lub pisemnie do ich załączenia.

 • Podanie we wniosku numeru telefonu kontaktowego pozwoli szybciej ustalić termin przeprowadzenia wizji lokalnej w celu dokonania wyceny lokalu mieszkalnego.

 • Podpisanie aktu notarialnego - umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego przy udziale notariusza i osób reprezentujących Gminę Twardogóra następuje w Kancelarii Notarialnej w Oleśnicy.

Dodatkowe informacje

 • Budynek lub lokal mieszkalny sprzedaje się najemcom, którym przysługuje najem na czas nieoznaczony.

 • Cenę sprzedaży lokalu (wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej) lub budynku, stanowi ich wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego.

 • Zgodnie z uchwałą nr V.51.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych oraz gruntów zabudowanych tymi budynkami i lokalami:
  - od ceny sprzedaży budynku lub lokalu mieszkalnego określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym, udziela się bonifikaty w wysokości 1% za każdy pełny rok trwania najmu przedmiotowego budynku lub lokalu mieszkalnego, przypadający powyżej 5 roku najmu. Maksymalna wysokość bonifikaty udzielonej w związku z okresem najmu nie może przekroczyć 30%
  -
  zapłata za sprzedaż budynku lub lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym, może być dokonana w systemie ratalnym lub w całości jednorazowo,
  - w przypadku zapłaty całej należności jednorazowo, niezależnie od bonifikaty wynikającej z okresu najmu, udziela się bonifikaty w wysokości 20% od wartości budynku lub lokalu mieszkalnego określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym,
  - w przypadku zapłaty należności na raty, wyraża się zgodę na zastosowanie niższego oprocentowania, wynoszącego 10% stopy procentowej redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

 • Udzielona bonifikata zostaje zabezpieczona hipoteką ustanowioną w akcie notarialnym oraz wpisana w księdze wieczystej założonej przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy dla kupowanej nieruchomości.

 • Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku sprzedaży mieszkania lub wykorzystania na inny cel przez nabywcę przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia od Gminy, będzie on zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.

 • Bonifikata nie podlega zwrotowi w przypadkach określonych w art. 68 wyżej wymienionej ustawy.

 • Cena zakupu lub pierwsza rata tej ceny wynikająca z protokołu sprzedaży podlega uiszczeniu przed podpisaniem umowy notarialnej.

 • Koszty za sporządzenie umowy notarialnej oraz wpisu w księgach wieczystych, w tym koszty ustanowienia hipoteki ponosi kupujący.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o procedurze zakupu mieszkania od Gminy przez najemcę
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Data publikacji:21.04.2016 09:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jerzy Kleinert
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Wrześniacki
Data aktualizacji:21.04.2016 09:59