Wydanie zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców

I. PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U z 2018 r., poz.1382 z późn.zm.)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z poźn.zm.)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j: Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2017 r., poz. 570)

II. KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM O SPRAWĘ
Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

III. WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o wydanie zaświadczenia

 • dowód osobisty lub paszport

 • w przypadku zaświadczenia, że w lokalu nikt nie jest zameldowany - do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (tylko w przypadku, gdy właściciel nie był zameldowany w tym lokalu)

 • oryginał dokumentu do wglądu tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu

IV. OPŁATY
Opłata skarbowa:

 • za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu -17 zł

 • za wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu - 17 zł

 • za wydanie zaświadczenia o braku osób zameldowanych w lokalu - 17 zł

 • za udzielenie pełnomocnictwa- 17 zł

Opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia wydawane w sprawach wymienionych w art.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.

Opłaty skarbowe z tytułu zaświadczenia oraz ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Twardogóra, numer konta 53 9584 1047 2005 0500 0592 0003.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.

VI. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miasta i Gminy Twardogóra
ul. Ratuszowa 14
56-416 Twardogóra
Piętro I - pokój nr 22
tel. 71 3992244
e-mail: ewidencja@twardogora.pl

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Informację wytworzył:Anna Olek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.01.2019 09:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż