I. PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397);

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U z 2017 r., poz. 2411);

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 346);

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 1000 z późn.zm.);

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020, poz. 256).

II. KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM O SPRAWĘ
Osoba zobowiązana do wymeldowania się.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

III. WYMAGANE DOKUMENTY
Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego:

 1. w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo

 2. w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

W przypadku zgłoszenia dokonanego przez pełnomocnika dodatkowo:

 • pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania,

 • dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu udzielonego pełnomocnictwa.

IV. OPŁATY
Brak, czynność materialno-techniczna.

Opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa – 17 zł.

Opłatę skarbową z tytułu udzielonego pełnomocnictwa – 17 zł należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Twardogóra, nr konta 53 9584 1047 2005 0500 0592 0003.

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione
z opłaty skarbowej

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie, w chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY
Brak, czynność materialno-techniczna.

VII. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miasta i Gminy Twardogóra
ul. Ratuszowa 14
56-416 Twardogóra
Piętro I - pokój nr 22
tel. 71 3992244
e-mail: ewidencja@twardogora.pl

VIII. UWAGI

 1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego pobytu obowiązany jest wymeldować się.

 2. Jeżeli okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.

 3. Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

 4. Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd (skutkuje to wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego). Jeżeli wyjazd następuje bez zamiaru stałego pobytu za granicą, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, należy zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

 5. Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.

 6. Wymeldowania z pobytu stałego/czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

 7. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego obywateli polskich
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Data publikacji:04.01.2019 09:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Olek
Data na dokumencie:04.01.2019
Informację aktualizował:Marcin Wrześniacki
Data aktualizacji:02.06.2020 10:53