x 
Drukuj
Marcin Wrześniacki 09.02.2016 09:53

Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

­

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie oleśnickim w 2019r.

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy informuje, że od 1 stycznia 2019 roku zgodnie z przyjętą nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 ze zm.) nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej uprawnionej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Oświadczenie, o którym mowa przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1.poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2.wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3.sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4.nieodpłatną mediację (w wybranych miejscach od stycznia 2019 roku )

5.sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających; przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji; przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej; przeprowadzenie mediacji oraz udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

REJESTRACJA WIZYT
Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty . Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu oleśnickiego można zgłosić w następujący sposób:

  • przez internet na stronie : https://powiatolesnicki.npp-24.pl/
    UWAGA! Umawiając się na wizytę za pomocą wyżej wskazanej strony należy zapisać numer wizyty, który wyświetli się po umówieniu terminu.
  • telefonicznie pod nr tel. 570 926 267 w godz.8.00 do godz.15.00

Porady prawne co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Uwaga!:
-kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością,

-osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej nr telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW NIEOPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
NA TERENIE POWIATU OLEŚNICKIEGO W 2019 R.

Punkt nr 1 - znajduje się w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, I piętro, pok.211 a. Prowadzony jest przez adwokatów.
Godziny otwarcia:
poniedziałek godz. 8.00-12.00
wtorek godz. 11.30-15.30
środa godz. 8.00-12.00
czwartek godz.11.30-15.30
piątek godz. 8.00-12.00

Punkt nr 2 - znajduje się w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sycowie, 56-500 Syców, ul. Wrocławska 8. Punkt ten prowadzą radcy prawni.
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 -15.00

Punkt nr 3 – znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy w Bierutowie,
56-420 Bierutów, ul. Moniuszki 12, budynek A, I piętro, sala nr 9.
Nieodpłatną pomoc prawną w tym punkcie świadczą adwokaci i radcy prawni.
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 12.00

Punkt nr 4 - znajduje się w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 2 , 56-416 Twardogóra. Prowadzony przez organizację pozarządową, wyłonioną w otwartym konkursie ofert: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z Góry. Nieodpłatną pomoc prawną w tym punkcie świadczą adwokaci i radcy prawni.
Godziny otwarcia:
poniedziałek godz.12.00-16.00
wtorek godz.12.00-16.00
środa godz.12.00-16.00
czwartek godz. 8.00- 12.00
piątek godz. 8.00-12.00

Harmonogram pracy punktów oraz pozostałe informacje w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy www.bip.powiat-olesnicki.pl w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna 2019r .

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:09.02.2016
Data publikacji:09.02.2016 09:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.01.2019 13:06 Edycja dokumentu (Marcin Wrześniacki)
08.01.2019 13:05 Edycja dokumentu (Marcin Wrześniacki)
30.01.2018 09:33 Edycja dokumentu (Marcin Wrześniacki)
30.01.2018 09:32 Edycja dokumentu (Marcin Wrześniacki)
30.01.2018 09:30 Edycja dokumentu (Marcin Wrześniacki)
06.11.2017 12:24 Edycja dokumentu (Andrzej Makarczuk)
06.11.2017 12:23 Edycja dokumentu (Andrzej Makarczuk)
06.11.2017 12:20 Edycja dokumentu (Andrzej Makarczuk)
13.01.2017 13:07 Edycja dokumentu (Marcin Wrześniacki)
13.01.2017 13:05 Edycja dokumentu (Marcin Wrześniacki)
09.02.2016 09:53 Utworzenie dokumentu. (Marcin Wrześniacki)