Marcin Wrześniacki 09.02.2016 09:53

Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

­

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
w Powiecie oleśnickim w 2020 r.

Od 1 stycznia 2019 roku zgodnie z przyjętą nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294), nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej uprawnionej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Oświadczenie, o którym mowa przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
- poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
- sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism   procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
- nieodpłatną mediację lub  
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna   pomoc prawna nie obejmuje   spraw związanych   z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
Poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających; przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji; przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej; przeprowadzenie mediacji oraz udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
1. Sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postepowania mediacyjnego;
2. Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron wstępuje przemoc.

REJESTRACJA WIZYT
Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Wizytę w punkcie można zgłosić w następujący sposób:

- poprzez stronę internetową: https://powiatolesnicki.npp-24.pl/
UWAGA! Umawiając się na wizytę za pomocą wyżej wskazanej strony należy zapisać numer wizyty, który wyświetli się po umówieniu terminu.

- telefonicznie pod nr tel. 570 926 267 w godz. 8.00 do godz.15.00
Porady prawne co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Uwaga!
- kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością,
- zgodnie z art. 8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) tj. z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej nr telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Uwaga!
Zgodnie z §5 ust.4 pkt 5 i 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz.U z 2018, poz.2492) osoby uprawnione mają możliwość przekazywania opinii o udzielonej NPP lub świadczonym  nieodpłatnym  poradnictwie obywatelskim  poprzez   umieszczenie wypełnionej części  B karty pomocy  w zamkniętej , nieprzeźroczystej  i oznakowanej  urnie , która znajduje się poczekalni punktu  NPP/NPO.

HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
NA TERENIE POWIATU OLEŚNICKIEGO w 2020 roku

Punkt nr 1  - znajduje  się w  Starostwie Powiatowym w Oleśnicy , ul. Słowackiego 10,
I piętro, pok.211 a. Nieodpłatną pomoc prawną w tym punkcie świadczą radcy prawni.
Godziny otwarcia:
poniedziałek - godz. 8.00-12.00
wtorek - godz. 11.30-15.30
środa - godz. 8.00-12.00
czwartek - godz.11.30-15.30
piątek - godz. 8.00-12.00

Punkt nr 2 - znajduje się  w  Miejsko Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej  w Sycowie, 56-500 Syców, ul. Wrocławska 8. Nieodpłatną pomoc prawną  w tym punkcie
świadczą adwokaci.
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 -15.00

Punkt nr 3 – znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy w Bierutowie, 56-420 Bierutów,
ul. Moniuszki 12, budynek A, I piętro, sala nr 9. Prowadzony przez organizację pozarządową, wyłonioną w otwartym konkursie ofert: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z Góry. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tym punkcie świadczą adwokaci i doradcy obywatelscy.
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 12.00

Punkt nr 4 - znajduje się w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 2 ,
56-416 Twardogóra
. Prowadzony   przez organizację pozarządową, wyłonioną w otwartym konkursie ofert: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z Góry. Nieodpłatną pomoc prawną w tym punkcie świadczą adwokaci i radcy prawni.
Godziny otwarcia:
poniedziałek - godz.12.00-16.00
wtorek - godz.12.00-16.00
środa - godz.12.00-16.00
czwartek - godz. 8.00- 12.00
piątek - godz. 8.00-12.00

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
Informację opublikował:Marcin Wrześniacki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:09.02.2016
Data publikacji:09.02.2016 09:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.01.2020 13:13 Edycja dokumentu (Marcin Wrześniacki)
08.01.2019 13:06 Edycja dokumentu (Marcin Wrześniacki)
08.01.2019 13:05 Edycja dokumentu (Marcin Wrześniacki)
30.01.2018 09:33 Edycja dokumentu (Marcin Wrześniacki)
30.01.2018 09:32 Edycja dokumentu (Marcin Wrześniacki)
30.01.2018 09:30 Edycja dokumentu (Marcin Wrześniacki)
06.11.2017 12:24 Edycja dokumentu (Andrzej Makarczuk)
06.11.2017 12:23 Edycja dokumentu (Andrzej Makarczuk)
06.11.2017 12:20 Edycja dokumentu (Andrzej Makarczuk)
13.01.2017 13:07 Edycja dokumentu (Marcin Wrześniacki)
13.01.2017 13:05 Edycja dokumentu (Marcin Wrześniacki)
09.02.2016 09:53 Utworzenie dokumentu. (Marcin Wrześniacki)