Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.08.2020 14:22 Uchwała nr XXVI.216.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Oleśnica
19.08.2020 14:19 Uchwała nr XXVI.215.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa w gminie Twardogóra na rok szkolny 2020/2021
19.08.2020 14:17 Uchwała nr XXVI.214.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Twardogóra na lata 2020 – 2034”
19.08.2020 14:16 Uchwała nr XXVI.212.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 13 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2020-2030
19.08.2020 14:16 Uchwała nr XXVI.213.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania „Strategii Rozwoju Gminy Twardogóra na lata 2014 -2020”
19.08.2020 14:13 Uchwała nr XXVI.211.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
29.06.2020 15:17 Uchwała nr XXV.210.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
29.06.2020 15:11 Uchwała nr XXV.209.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca gminy Twardogóra z dnia 26 marca 2020 r.
29.06.2020 15:09 Uchwała nr XXV.208.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji
29.06.2020 14:40 Uchwała nr XXV.207.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2020-2030
29.06.2020 14:39 Uchwała nr XXV.206.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2020
29.06.2020 14:38 Uchwała nr XXV.205.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze na II - gie półrocze 2020 roku
29.06.2020 14:36 Uchwała nr XXV.204.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na II – gie półrocze 2020 roku
29.06.2020 14:35 Uchwała nr XXV.203.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na II – gie półrocze 2020 roku
29.06.2020 14:34 Uchwała nr XXV.202.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Twardogórze na II - gie półrocze 2020 roku
29.06.2020 14:32 Uchwała nr XXV.201.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Gminy Twardogóra absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
29.06.2020 14:30 Uchwała nr XXV.200.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Twardogóra za 2019 rok
29.06.2020 14:25 Uchwała nr XXV.199.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
29.06.2020 14:20 Uchwała nr XXV.198.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2019
29.06.2020 14:14 Uchwała nr XXV.197.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Gminy Twardogóra
01.06.2020 10:30 Uchwała Nr XXIV.196.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
01.06.2020 10:28 Uchwała Nr XXIV.195.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Twardogórze na zadanie "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grabownie Wielkim"
01.06.2020 10:27 Uchwała Nr XXIV.194.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2020-2030
01.06.2020 10:25 Uchwała Nr XXIV.193.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2020
01.06.2020 10:12 Uchwała Nr XXIV.192.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie emisji obligacji
11.05.2020 12:00 Uchwała Nr XXIII.191.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych
06.05.2020 10:21 Uchwała Nr XXII.190.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
06.05.2020 10:20 Uchwała Nr XXII.189.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleśnickiego na realizację zadania o nazwie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1480 D na odcinku Twardogóra _ Grabowno Wielkie – etap 2”
06.05.2020 10:09 Uchwała Nr XXII.188.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleśnickiego na realizację zadania o nazwie: „Remont drogi poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1470 D (etap 2 – Drogoszowice – Sosnówka)”
06.05.2020 10:08 Uchwała Nr XXII.187.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Twardogóra w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
06.05.2020 10:06 Uchwała Nr XXII.186.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów dla użytku ekologicznego „Leśne stawki koło Goszcza”
06.05.2020 10:05 Uchwała Nr XXII.185.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Twardogóra
06.05.2020 10:02 Uchwała Nr XXII.184.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Twardogóra w 2020 roku
06.05.2020 09:50 Uchwała Nr XXII.183.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
06.05.2020 09:44 Uchwała Nr XXII.182.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
06.05.2020 09:43 Uchwała Nr XXII.181.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz sposobu jej składania
06.05.2020 09:42 Uchwała Nr XXII.180.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty, określenie stawki opłaty podwyższonej
06.05.2020 09:41 Uchwała Nr XXII.179.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
06.05.2020 09:39 Uchwała Nr XXII.178.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie: przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Twardogóra niezamieszkałych przez mieszkańców na których powstają odpady komunalne
06.05.2020 09:38 Uchwała Nr XXII.177.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Twardogórze na zadanie „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grabownie Wielkim”
06.05.2020 09:36 Uchwała Nr XXII.176.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2020-2030
06.05.2020 09:35 Uchwała Nr XXII.175.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2020
06.05.2020 09:33 Uchwała Nr XXII.174.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
06.05.2020 09:31 Uchwała Nr XXII.173.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze za 2019 rok
06.05.2020 09:30 Uchwała Nr XXII.172.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Twardogórze za 2019 rok
06.05.2020 09:22 Uchwała Nr XXII.171.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze za 2019 rok,
06.05.2020 09:20 Uchwała Nr XXII.170.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze za 2019 rok
18.03.2020 15:18 Uchwała nr XXI.169.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020
18.03.2020 15:15 Uchwała nr XXI.168.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2020-2028
18.03.2020 15:11 Uchwała nr XXI.167.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2020
18.03.2020 15:09 Uchwała nr XX.166.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
18.03.2020 15:07 Uchwała nr XX.165.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
18.03.2020 15:04 Uchwała nr XX.164.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Twardogóra
18.03.2020 15:00 Uchwała nr XX.163.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Miasta i Gminy Twardogóra
18.03.2020 14:52 Uchwała nr XX.162.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
18.03.2020 14:49 Uchwała nr XX.161.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
18.03.2020 14:47 Uchwała nr XX.160.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/206/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
18.03.2020 14:43 Uchwała nr XX.159.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania o nazwie: "Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku" o nazwie: "Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku"
18.03.2020 14:37 Uchwała nr XX.158.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe"
18.03.2020 14:35 Uchwała nr XX.157.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2020-2028
18.03.2020 14:29 Uchwała nr XX.156.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2020
04.02.2020 10:39 Uchwała nr XIX.155.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Twardogóra w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
04.02.2020 10:38 Uchwała nr XIX.154.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji „w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego”
04.02.2020 10:37 Uchwała nr XIX.153.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020
04.02.2020 10:35 Uchwała nr XIX.152.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w Twardogórze przy ul. Wielkopolskiej 11 o powierzchni użytkowej 376,00 m kw.
04.02.2020 10:34 Uchwała nr XIX.151.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia zadania publicznego od Powiatu Oleśnickiego związanego z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Twardogóra
04.02.2020 10:33 Uchwała nr XIX.150.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2020-2028
04.02.2020 10:29 Uchwała nr XIX.149.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2020
04.02.2020 10:03 Uchwała nr XVIII.148.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie uchylenia uchwały nr XI.84.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia zadania publicznego od Powiatu Oleśnickiego związanego z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Twardogóra
04.02.2020 09:57 Uchwała nr XVIII.147.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020
24.01.2020 10:19 Uchwała nr XVIII.146.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 grudnia 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2019-2028
24.01.2020 10:03 Uchwała nr XVIII.145.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2019
24.12.2019 08:25 Uchwała nr XVII.144.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie przekazania petycji według właściwości
24.12.2019 08:24 Uchwała nr XVII.143.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
24.12.2019 08:23 Uchwała nr XVII.142.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
24.12.2019 08:22 Uchwała nr XVII.141.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.114.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
24.12.2019 08:21 Uchwała nr XVII.140.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Twardogórze na 2020 rok
24.12.2019 08:20 Uchwała nr XVII.139.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie określenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Twardogóra
24.12.2019 08:19 Uchwała nr XVII.138.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
24.12.2019 08:18 Uchwała nr XVII.137.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2020 roku
24.12.2019 08:17 Uchwała nr XVII.136.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2020 roku
24.12.2019 08:16 Uchwała nr XVII.135.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2020 roku
24.12.2019 08:15 Uchwała nr XVII.134.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2020 roku
24.12.2019 08:14 Uchwała nr XVII.133.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Twardogóra na rok szkolny 2019/2020
24.12.2019 08:13 Uchwała nr XVII.132.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Twardogóra
24.12.2019 08:12 Uchwała nr XVII.131.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
24.12.2019 08:11 Uchwała nr XVII.130.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Twardogóra
24.12.2019 08:10 Uchwała nr XVII.129.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleśnickiego na realizację zadania o nazwie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1480 D na odcinku Twardogóra – Grabowno Wielkie”
24.12.2019 08:09 Uchwała nr XVII.128.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu z przeznaczeniem na zadania z zakresu ruchu drogowego realizowane przez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Oleśnicy
24.12.2019 08:08 Uchwała nr XVII.127.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
24.12.2019 08:07 Uchwała nr XVII.126.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie budżetu gminy na rok 2020
24.12.2019 08:06 Uchwała nr XVII.125.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
24.12.2019 08:05 Uchwała nr XVII.124.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2019- 2028
24.12.2019 08:04 Uchwała nr XVII.123.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
04.12.2019 14:26 Uchwała nr XVI.122.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 listopada 2019 w sprawie przekazania skargi według właściwości
04.12.2019 14:24 Uchwała nr XV.121.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20 listopada 2019 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
04.12.2019 14:24 Uchwała nr XV.120.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20 listopada 2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
04.12.2019 14:23 Uchwała nr XV.119.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20 listopada 2019 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
04.12.2019 14:21 Uchwała nr XV.118.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20 listopada 2019 w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Twardogóra za lata 2016 – 2018
04.12.2019 14:20 Uchwała nr XV.117.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20 listopada 2019 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
04.12.2019 14:19 Uchwała nr XV.116.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20 listopada 2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz sposobu jej składania
04.12.2019 14:04 Uchwała nr XV.115.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20 listopada 2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
04.12.2019 14:02 Uchwała nr XV.114.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20 listopada 2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
04.12.2019 14:00 Uchwała nr XV.113.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20 listopada 2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
04.12.2019 13:57 Uchwała nr XV.112.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20 listopada 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2019-2028
04.12.2019 13:56 Uchwała nr XV.111.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20 listopada 2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2019
04.12.2019 13:56 Uchwała nr XIV.110.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 23 października 2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Drogoszowice w gminie Twardogóra
04.12.2019 13:54 Uchwała nr XIV.109.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 23 października 2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleśnickiego na realizację zadania o nazwie: „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1470D”
04.12.2019 13:54 Uchwała nr XIV.108.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 23 października 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2019- 2028
04.12.2019 13:49 Uchwała nr XIV.107.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 23 października 2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2019
02.10.2019 09:58 Uchwała nr XIII.106.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Moszyce-Goszcz"
02.10.2019 09:57 Uchwała nr XIII.105.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2019-2028
02.10.2019 09:55 Uchwała nr XIII.104.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2019
02.10.2019 09:53 Uchwała nr XIII.103.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe"
02.10.2019 09:51 Uchwała nr XIII.102.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyboru ławnika na kadencję w latach 2020-2023
01.10.2019 13:21 Uchwała nr XII.101.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/206/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
01.10.2019 13:13 Uchwała nr XII.100.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwał w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2019-2028
01.10.2019 13:09 Uchwała nr XII.99.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2019
01.10.2019 13:06 Uchwała nr XI.98.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Oleśnica
01.10.2019 13:01 Uchwała nr XI.97.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.69.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanic "Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza"
01.10.2019 12:55 Uchwała nr XI.96.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.68.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Twardogóra"
01.10.2019 12:41 Uchwała nr XI.95.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2019 - 2028
01.10.2019 12:34 Uchwała nr XI.94.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2019
01.10.2019 12:31 Uchwała nr XI.93.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
01.10.2019 12:17 Uchwała nr XI.92.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika
01.10.2019 11:48 Uchwała nr XI.91.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do sądów powszechnych na kadencję 2020 - 2023, niespełniającego wymagań formalnych
25.07.2019 09:11 Uchwała nr X.90.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 12 lipca 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Twardogóra na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Twardogóra w 2019 r.
25.07.2019 09:10 Uchwała nr X.89.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 12 lipca 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2019-2028
25.07.2019 09:06 Uchwała nr X.88.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 12 lipca 2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2019
26.06.2019 13:41 Uchwała nr IX.87.2019 z dnia 17.06.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra dla części obszaru gminy w obrębie Goszcz
26.06.2019 13:38 Uchwała nr IX.86.2019 z dnia 17.06.2019 w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Nr XXXV.394.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolnych i leśnych na obszarze miasta i gminy Twardogóra
26.06.2019 13:36 Uchwała nr IX.85.2019 z dnia 17.06.2019 w sprawie zmiany Uchwały nr VIII.74.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte w ramach realizowanego zadania pn.: „Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra – Chełstówek”
26.06.2019 13:27 Uchwała nr IX.84.2019 z dnia 17.06.2019 w sprawie przejęcia zadania publicznego od Powiatu Oleśnickiego związanego z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Twardogóra
26.06.2019 13:26 Uchwała nr IX.83.2019 z dnia 17.06.2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Moszyce – Goszcz”
26.06.2019 13:25 Uchwała nr IX.82.2019 z dnia 17.06.2019 w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Twardogóra na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Twardogóra w 2019 r.
26.06.2019 13:24 Uchwała nr IX.81.2019 z dnia 17.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2019 – 2028
26.06.2019 13:22 Uchwała nr IX.80.2019 z dnia 17.06.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2019
26.06.2019 13:19 Uchwała nr IX.79.2019 z dnia 17.06.2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze na II – gie półrocze 2019 roku
26.06.2019 13:15 Uchwała nr IX.78.2019 z dnia 17.06.2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na II – gie półrocze 2019 roku
26.06.2019 13:14 Uchwała nr IX.77.2019 z dnia 17.06.2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na II – gie półrocze 2019 roku
26.06.2019 13:12 Uchwała nr IX.76.2019 z dnia 17.06.2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Twardogórze na II – gie półrocze 2019 roku
26.06.2019 13:11 Uchwała nr IX.75.2019 z dnia 17.06.2019 w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników
26.06.2019 13:09 Uchwała nr IX.74.2019 z dnia 17.06.2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
26.06.2019 13:07 Uchwała nr IX.73.2019 z dnia 17.06.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Twardogóra za 2018 rok
26.06.2019 13:06 Uchwała nr IX.72.2019 z dnia 17.06.2019 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
26.06.2019 13:05 Uchwała nr IX.71.2019 z dnia 17.06.2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za 2018 rok
26.06.2019 12:46 Uchwała nr IX.70.2019 z dnia z dnia 17.06.2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra
25.06.2019 13:59 Uchwała nr VIII.69.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29.05.2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie "Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza"
25.06.2019 13:58 Uchwała nr VIII.68.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29.05.2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Twardogóra"
25.06.2019 13:57 Uchwała nr VIII.67.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29.05.2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

1 2 następna