Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.11.2018 11:38 Uchwała Nr XLIII.479.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 października 2018 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra
06.11.2018 11:31 Uchwała Nr XLIII.478.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Twardogóra
18.10.2018 12:37 Uchwała Nr XLII.477.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX.341.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Twardogóra pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie na terenie Gminy Twardogóra
18.10.2018 12:34 Uchwała Nr XLII.476.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z krytej pływalni „Dolnośląski Delfinek” w Twardogórze
18.10.2018 12:33 Uchwała Nr XLII.475.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/132/08 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia „Planu urządzeniowo – rolnego Gminy Twardogóra”
18.10.2018 12:32 Uchwała Nr XLII.474.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 sierpnia 2018 r. sygn. akt II SA/Wr375/18
18.10.2018 12:30 Uchwała Nr XLII.473.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
18.10.2018 12:29 Uchwała Nr XLII.472.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 29 września 2003 roku w sprawie Statutu Miasta i Gminy Twardogóra
18.10.2018 12:27 Uchwała Nr XLII.470.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
18.10.2018 12:27 Uchwała Nr XLII.471.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII.429.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 „Skwer Jana Pawła II” w m. Twardogóra”
18.10.2018 12:23 Uchwała Nr XLII.469.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2019
18.10.2018 12:21 Uchwała Nr XLII.468.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
18.10.2018 12:20 Uchwała Nr XLII.467.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 września 2018 r. w sprawiezmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018
18.10.2018 12:19 Uchwała Nr XLII.466.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej na dofinansowanie wykonania robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu oraz regulacji wód opadowych przy kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Grabownie Wielkim
18.10.2018 12:16 Uchwała Nr XLII.465.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Twardogóra
21.09.2018 12:29 Uchwała Nr XLI.464.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 7 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
21.09.2018 12:26 Uchwała Nr XLI.463.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018
21.09.2018 12:23 Uchwała Nr XLI.462.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze
21.09.2018 12:21 Uchwała Nr XLI.461.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze
21.09.2018 12:11 Uchwała Nr XLI.460.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Twardogóra
21.09.2018 12:09 Uchwała Nr XLI.459.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Twardogóra
21.09.2018 12:07 Uchwała Nr XLI.458.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Twardogóra
21.09.2018 12:05 Uchwała Nr XLI.457.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
21.09.2018 12:01 Uchwała Nr XLI.456.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Twardogórze do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
21.09.2018 11:52 Uchwała Nr XLI.455.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goszczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
21.09.2018 11:46 Uchwała Nr XLI.454.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej
03.07.2018 14:34 Uchwała Nr XL.453.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
03.07.2018 14:30 Uchwała Nr XL.452.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 131/1, 131/6, 131/19 obręb Drogoszowice, gmina Twardogóra
03.07.2018 14:27 Uchwała Nr XL.451.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż budynku niemieszkalnego
03.07.2018 14:25 Uchwała Nr XL.450.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze na II-gie półrocze 2018 roku
03.07.2018 14:24 Uchwała Nr XL.449.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze na II-gie półrocze 2018 roku
03.07.2018 14:22 Uchwała Nr XL.448.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na II-gie półrocze 2018 roku
03.07.2018 14:17 Uchwała Nr XL.447.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na II-gie półrocze 2018 roku
03.07.2018 13:13 Uchwała Nr XL.446.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Oleśnica
03.07.2018 13:11 Uchwała Nr XL.445.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Twardogóra
03.07.2018 13:06 Uchwała Nr XL.444.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
03.07.2018 12:59 Uchwała Nr XL.443.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
03.07.2018 12:56 Uchwała Nr XL.442.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania o nazwie: "Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku"
03.07.2018 12:50 Uchwała Nr XL.441.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Twardogóra
03.07.2018 12:45 Uchwała Nr XL.440.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
03.07.2018 12:38 Uchwała Nr XL.439.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018
03.07.2018 12:36 Uchwała Nr XL.438.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Twardogóra
03.07.2018 12:34 Uchwała Nr XL.437.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Twardogóra"
03.07.2018 12:30 Uchwała Nr XL.436.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra
21.06.2018 11:24 Uchwała Nr XXXIX.435.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w gminie Twardogóra, w ciągu drogi powiatowej oznaczonej nr 1480 D
21.06.2018 11:09 Uchwała Nr XXXIX.434.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w gminie Twardogóra, w ciągu drogi powiatowej oznaczonej nr 1470 D
06.06.2018 09:35 Uchwała Nr XXXVIII.433.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Goszcz
06.06.2018 09:33 Uchwała Nr XXXVIII.432.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów za osiągnięcia i wyniki w nauce oraz w sporcie w ramach Programu wspierania uzdolnień uczniów dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Twardogóra
06.06.2018 09:31 Uchwała Nr XXXVIII.431.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Twardogóra
06.06.2018 09:30 Uchwała Nr XXXVIII.430.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy w zakresie dożywania” na lata 2018 – 2020
06.06.2018 09:28 Uchwała Nr XXXVIII.429.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 „Skwer Jana Pawła II” w m. Twardogóra”
06.06.2018 09:27 Uchwała Nr XXXVIII.428.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
06.06.2018 09:25 Uchwała Nr XXXVIII.427.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018
06.06.2018 09:21 Uchwała Nr XXXVIII.426.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
06.06.2018 09:19 Uchwała Nr XXXVIII.425.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Twardogóra za 2017 rok
06.06.2018 09:15 Uchwała Nr XXXVIII.424.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2017
02.05.2018 11:16 Uchwała Nr XXXVII.423.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o.
02.05.2018 11:14 Uchwała Nr XXXVII.422.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. Nr NK-N.4131.141.3.2018.RJ1
02.05.2018 11:12 Uchwała Nr XXXVII.421.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
02.05.2018 11:10 Uchwała Nr XXXVII.420.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018
11.04.2018 09:10 Uchwała Nr XXXVI.419.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Twardogóra, zatwierdzonego uchwałą nr XX.140.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 września 2012 r.
11.04.2018 09:07 Uchwała Nr XXXVI.418.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze za 2017 rok
11.04.2018 09:04 Uchwała Nr XXXVI.417.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze za 2017 rok
11.04.2018 09:01 Uchwała Nr XXXVI.416.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 marca 2018 r. sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze za 2017 rok
11.04.2018 08:58 Uchwała Nr XXXVI.415.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze za 2017 rok
11.04.2018 08:56 Uchwała Nr XXXVI.414.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Twardogóra w 2018 roku
11.04.2018 08:52 Uchwała Nr XXXVI.413.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
11.04.2018 08:50 Uchwała Nr XXXVI.412.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Miasta i Gminy Twardogóra
11.04.2018 08:45 Uchwała Nr XXXVI.411.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Twardogóra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
11.04.2018 08:43 Uchwała Nr XXXVI.410.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Twardogóra na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
11.04.2018 08:38 Uchwała Nr XXXVI.409.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Stowarzyszenia Świętej Magdaleny na dofinansowanie wykonania robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie elewacji wieży kościoła ewangelickiego w Goszczu
11.04.2018 08:35 Uchwała Nr XXXVI.408.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Rzymskokatolickiej Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych na dofinansowanie wykonania projektu remontu i zabezpieczenia przed dalszą degradacją kościoła Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze
11.04.2018 08:31 Uchwała Nr XXXVI.407.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej na dofinansowanie wykonania robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu oraz regulacji wód opadowych przy kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Grabownie Wielkim
11.04.2018 08:27 Uchwała Nr XXXVI.406.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Goszczu na dofinansowanie wykonania robót budowlanych polegających na remoncie dachu kościoła parafialnego p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny
11.04.2018 08:22 Uchwała Nr XXXVI.405.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
11.04.2018 08:14 Uchwała Nr XXXVI.404.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018
19.03.2018 13:53 Uchwała Nr XXXV.403.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia zadania publicznego od Powiatu Oleśnickiego związanego z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi
19.03.2018 13:47 Uchwała Nr XXXV.402.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych albo w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami bądź w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych
19.03.2018 13:46 Uchwała Nr XXXV.401.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
19.03.2018 13:42 Uchwała Nr XXXV.400.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz sposobu jej składania
19.03.2018 13:40 Uchwała Nr XXXV.399.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Twardogóra
19.03.2018 13:34 Uchwała Nr XXXV.398.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Twardogóra
19.03.2018 13:31 Uchwała Nr XXXV.397.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Twardogóra
19.03.2018 13:29 Uchwała Nr XXXV.396.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
19.03.2018 13:28 Uchwała Nr XXXV.395.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze
19.03.2018 13:23 Uchwała Nr XXXV.394.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolnych i leśnych na obszarze miasta i gminy Twardogóra
19.03.2018 12:46 Uchwała Nr XXXV.393.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020
19.03.2018 12:42 Uchwała Nr XXXV.392.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
19.03.2018 12:36 Uchwała Nr XXXV.391.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w prowadzonych przez Gminę Twardogóra publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
19.03.2018 12:32 Uchwała Nr XXXV.390.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Statutu Miasta i Gminy Twardogóra
19.03.2018 12:28 Uchwała Nr XXXV.389.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
19.03.2018 12:21 Uchwała Nr XXXV.388.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018
05.01.2018 11:32 Uchwała Nr XXXIV.387.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie w sprawie zwrotu nieruchomości na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
05.01.2018 11:31 Uchwała Nr XXXIV.386.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze na I- sze półrocze 2018 roku
05.01.2018 11:28 Uchwała Nr XXXIV.385.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2018 roku
05.01.2018 11:25 Uchwała Nr XXXIV.384.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2018 roku
05.01.2018 11:22 Uchwała Nr XXXIV.383.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2018 roku
05.01.2018 11:18 Uchwała Nr XXXIV.382.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Twardogóra
05.01.2018 11:16 Uchwała Nr XXXIV.381.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
05.01.2018 11:15 Uchwała Nr XXXIV.380.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Twardogórze na 2018 rok
05.01.2018 11:14 Uchwała Nr XXXIV.379.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
05.01.2018 11:11 Uchwała Nr XXXIV.378.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
05.01.2018 11:08 Uchwała Nr XXXIV.377.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
05.01.2018 11:07 Uchwała Nr XXXIV.376.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2018
05.01.2018 11:06 Uchwała Nr XXXIV.375.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI.74.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte w ramach realizowanego zadania pn.: „Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra – Chełstówek”
05.01.2018 11:05 Uchwała Nr XXXIV.374.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V.46.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania o nazwie: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku”
05.01.2018 11:00 Uchwała Nr XXXIV.373.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.29.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra – Chełstówek”
05.01.2018 10:52 Uchwała Nr XXXIV.372.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
05.01.2018 10:48 Uchwała Nr XXXIV.371.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
05.01.2018 10:41 Uchwała Nr XXXIV.370.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017
05.12.2017 13:07 Uchwała Nr XXXIII.369.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 57 obręb Grabowno Wielkie, gmina Twardogóra
05.12.2017 12:58 Uchwała Nr XXXIII.368.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra
05.12.2017 12:36 Uchwała Nr XXXIII.367.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018
05.12.2017 12:34 Uchwała Nr XXXIII.366.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2017 r. Nr NK-N.4131.141.9.2017.RJ1
05.12.2017 12:09 Uchwała Nr XXXIII.365.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 101901D
05.12.2017 12:08 Uchwała Nr XXXIII.364.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim
05.12.2017 12:02 Uchwała Nr XXXIII.363.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Goszczu
05.12.2017 12:01 Uchwała Nr XXXIII.362.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze
05.12.2017 12:00 Uchwała Nr XXXIII.361.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - w schronisku dla osób bezdomnych
05.12.2017 11:57 Uchwała Nr XXXIII.360.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
05.12.2017 11:55 Uchwała Nr XXXIII.359.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2018
05.12.2017 11:54 Uchwała Nr XXXIII.358.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
05.12.2017 11:51 Uchwała Nr XXXIII.357.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017
17.11.2017 10:58 Uchwała Nr XXXII.356.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz sposobu jej składania
17.11.2017 10:57 Uchwała Nr XXXII.355.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
17.11.2017 10:56 Uchwała Nr XXXII.354.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Twardogóra
17.11.2017 10:55 Uchwała Nr XXXII.353.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Drogoszowice w gminie Twardogóra
17.11.2017 10:54 Uchwała Nr XXXII.352.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Sosnówka w gminie Twardogóra
17.11.2017 10:52 Uchwała Nr XXXII.351.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym”
17.11.2017 10:46 Uchwała Nr XXXII.350.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
17.11.2017 10:43 Uchwała Nr XXXII.349.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017
06.10.2017 13:07 Uchwała Nr XXXI.348.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia zadania publicznego od Powiatu Oleśnickiego związanego z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi
06.10.2017 13:05 Uchwała Nr XXXI.347.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Nowa Wieś Goszczańska
06.10.2017 13:01 Uchwała Nr XXXI.346.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Twardogóra, zatwierdzonego uchwałą nr XX.l40.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 września 2012 r.
06.10.2017 12:59 Uchwała Nr XXXI.345.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Honorowego obchodów 725 - lecia nadania praw miejskich miastu Twardogóra
06.10.2017 12:58 Uchwała Nr XXXI.344.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
06.10.2017 12:55 Uchwała Nr XXXI.343.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
06.10.2017 12:50 Uchwała Nr XXXI.342.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
18.09.2017 14:56 Uchwała Nr XXX.341.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Twardogóra pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie na terenie Gminy Twardogóra
18.09.2017 14:52 Uchwała Nr XXX.340.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII.316.2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 131/1, 131/6, 131/19 obręb Drogoszowice, gmina Twardogóra
18.09.2017 14:49 Uchwała Nr XXX.339.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy stacji kolejowej
18.09.2017 14:47 Uchwała Nr XXX.338.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Oleśnica
18.09.2017 14:45 Uchwała Nr XXX.337.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Twardogóra publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
18.09.2017 14:42 Uchwała Nr XXX.336.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych prowadzonych przez gminę Twardogóra
18.09.2017 14:19 Uchwała Nr XXX.335.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia przeznaczenia mienia Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze włączonego do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze
18.09.2017 14:16 Uchwała Nr XXX.334.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zasad udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Twardogóra
18.09.2017 14:07 Uchwała Nr XXX.333.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
18.09.2017 14:02 Uchwała Nr XXX.332.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017
11.07.2017 11:36 Uchwała Nr XXIX.331.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze na II- gie półrocze 2017 roku
11.07.2017 11:35 Uchwała Nr XXIX.330.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze na II – gie półrocze 2017 roku

1 2 3 4 następna