Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2018 11:32 Uchwała Nr XXXIV.387.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie w sprawie zwrotu nieruchomości na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
05.01.2018 11:31 Uchwała Nr XXXIV.386.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze na I- sze półrocze 2018 roku
05.01.2018 11:28 Uchwała Nr XXXIV.385.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2018 roku
05.01.2018 11:25 Uchwała Nr XXXIV.384.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2018 roku
05.01.2018 11:22 Uchwała Nr XXXIV.383.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2018 roku
05.01.2018 11:18 Uchwała Nr XXXIV.382.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Twardogóra
05.01.2018 11:16 Uchwała Nr XXXIV.381.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
05.01.2018 11:15 Uchwała Nr XXXIV.380.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Twardogórze na 2018 rok
05.01.2018 11:14 Uchwała Nr XXXIV.379.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
05.01.2018 11:11 Uchwała Nr XXXIV.378.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
05.01.2018 11:08 Uchwała Nr XXXIV.377.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
05.01.2018 11:07 Uchwała Nr XXXIV.376.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2018
05.01.2018 11:06 Uchwała Nr XXXIV.375.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI.74.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte w ramach realizowanego zadania pn.: „Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra – Chełstówek”
05.01.2018 11:05 Uchwała Nr XXXIV.374.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V.46.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania o nazwie: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku”
05.01.2018 11:00 Uchwała Nr XXXIV.373.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.29.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra – Chełstówek”
05.01.2018 10:52 Uchwała Nr XXXIV.372.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
05.01.2018 10:48 Uchwała Nr XXXIV.371.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
05.01.2018 10:41 Uchwała Nr XXXIV.370.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017
05.12.2017 13:07 Uchwała Nr XXXIII.369.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 57 obręb Grabowno Wielkie, gmina Twardogóra
05.12.2017 12:58 Uchwała Nr XXXIII.368.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra
05.12.2017 12:36 Uchwała Nr XXXIII.367.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018
05.12.2017 12:34 Uchwała Nr XXXIII.366.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2017 r. Nr NK-N.4131.141.9.2017.RJ1
05.12.2017 12:09 Uchwała Nr XXXIII.365.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 101901D
05.12.2017 12:08 Uchwała Nr XXXIII.364.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim
05.12.2017 12:02 Uchwała Nr XXXIII.363.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Goszczu
05.12.2017 12:01 Uchwała Nr XXXIII.362.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze
05.12.2017 12:00 Uchwała Nr XXXIII.361.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - w schronisku dla osób bezdomnych
05.12.2017 11:57 Uchwała Nr XXXIII.360.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
05.12.2017 11:55 Uchwała Nr XXXIII.359.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2018
05.12.2017 11:54 Uchwała Nr XXXIII.358.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
05.12.2017 11:51 Uchwała Nr XXXIII.357.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017
17.11.2017 10:58 Uchwała Nr XXXII.356.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz sposobu jej składania
17.11.2017 10:57 Uchwała Nr XXXII.355.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
17.11.2017 10:56 Uchwała Nr XXXII.354.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Twardogóra
17.11.2017 10:55 Uchwała Nr XXXII.353.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Drogoszowice w gminie Twardogóra
17.11.2017 10:54 Uchwała Nr XXXII.352.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Sosnówka w gminie Twardogóra
17.11.2017 10:52 Uchwała Nr XXXII.351.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym”
17.11.2017 10:46 Uchwała Nr XXXII.350.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
17.11.2017 10:43 Uchwała Nr XXXII.349.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017
06.10.2017 13:07 Uchwała Nr XXXI.348.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia zadania publicznego od Powiatu Oleśnickiego związanego z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi
06.10.2017 13:05 Uchwała Nr XXXI.347.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Nowa Wieś Goszczańska
06.10.2017 13:01 Uchwała Nr XXXI.346.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Twardogóra, zatwierdzonego uchwałą nr XX.l40.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 września 2012 r.
06.10.2017 12:59 Uchwała Nr XXXI.345.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Honorowego obchodów 725 - lecia nadania praw miejskich miastu Twardogóra
06.10.2017 12:58 Uchwała Nr XXXI.344.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
06.10.2017 12:55 Uchwała Nr XXXI.343.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
06.10.2017 12:50 Uchwała Nr XXXI.342.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
18.09.2017 14:56 Uchwała Nr XXX.341.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Twardogóra pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie na terenie Gminy Twardogóra
18.09.2017 14:52 Uchwała Nr XXX.340.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII.316.2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 131/1, 131/6, 131/19 obręb Drogoszowice, gmina Twardogóra
18.09.2017 14:49 Uchwała Nr XXX.339.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy stacji kolejowej
18.09.2017 14:47 Uchwała Nr XXX.338.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Oleśnica
18.09.2017 14:45 Uchwała Nr XXX.337.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Twardogóra publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
18.09.2017 14:42 Uchwała Nr XXX.336.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych prowadzonych przez gminę Twardogóra
18.09.2017 14:19 Uchwała Nr XXX.335.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia przeznaczenia mienia Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze włączonego do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze
18.09.2017 14:16 Uchwała Nr XXX.334.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zasad udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Twardogóra
18.09.2017 14:07 Uchwała Nr XXX.333.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
18.09.2017 14:02 Uchwała Nr XXX.332.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017
11.07.2017 11:36 Uchwała Nr XXIX.331.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze na II- gie półrocze 2017 roku
11.07.2017 11:35 Uchwała Nr XXIX.330.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze na II – gie półrocze 2017 roku
11.07.2017 11:34 Uchwała Nr XXIX.329.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na II – gie półrocze 2017 roku
11.07.2017 11:32 Uchwała Nr XXIX.328.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na II – gie półrocze 2017 roku
11.07.2017 11:30 Uchwała Nr XXIX.327.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego „Aktywna integracja w gminie Twardogóra” nr RPDS.09.01.01-02-0013/17, realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
11.07.2017 11:27 Uchwała Nr XXIX.326.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Twardogóra
11.07.2017 11:19 Uchwała Nr XXIX.325.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę z dnia 6 czerwca 2017 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
11.07.2017 11:16 Uchwała Nr XXIX.324.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę z dnia 14 czerwca 2017 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
11.07.2017 11:06 Uchwała Nr XXIX.323.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zasad udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Twardogóra
11.07.2017 10:59 Uchwała Nr XXIX.322.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr V.46.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania o nazwie: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku”
11.07.2017 10:56 Uchwała Nr XXIX.321.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu z przeznaczeniem na zadania z zakresu ruchu drogowego realizowane przez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Oleśnicy
11.07.2017 10:41 Uchwała Nr XXIX.320.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Twardogóra
11.07.2017 10:37 Uchwała Nr XXIX.319.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
11.07.2017 10:20 Uchwała Nr XXIX.318.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017
16.06.2017 09:59 Uchwała Nr XXVIII.317.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
16.06.2017 09:56 Uchwała Nr XXVIII.316.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 131/1, 131/19 obręb Drogoszowice, gmina Twardogóra
16.06.2017 09:53 Uchwała Nr XXVIII.315.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 101952D
16.06.2017 09:45 Uchwała Nr XXVIII.314.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 101865D
16.06.2017 09:42 Uchwała Nr XXVIII.313.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zwrotu nieruchomości na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych
16.06.2017 09:40 Uchwała Nr XXVIII.312.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/333/06 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 września 2006 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze
16.06.2017 09:38 Uchwała Nr XXVIII.311.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zwrotu nieruchomości na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych
16.06.2017 09:37 Uchwała Nr XXVIII.310.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/50/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Twardogóra
16.06.2017 09:35 Uchwała Nr XXVIII.309.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Twardogóra
16.06.2017 09:34 Uchwała Nr XXVIII.308.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
16.06.2017 09:33 Uchwała Nr XXVIII.307.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
16.06.2017 09:31 Uchwała Nr XXVIII.306.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz sposobu jej składania
16.06.2017 09:28 Uchwała Nr XXVIII.305.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów za osiągnięcia i wyniki w nauce w ramach Programu wspierania uzdolnień uczniów dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Twardogóra
16.06.2017 09:24 Uchwała Nr XXVIII.304.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 rokiem obchodów 725–lecia nadania praw miejskich miastu Twardogóra
16.06.2017 09:23 Uchwała Nr XXVIII.303.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Twardogórze na zadanie „Modernizacja ujęć wody podziemnej Sosnówka – Brzezinka”
16.06.2017 09:21 Uchwała Nr XXVIII.302.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Twardogórze na zadanie „Modernizacja studni głębinowej na ujęciu wody podziemnej nr 1z w Brzezince wraz z remontem rurociągu wody surowej pomiędzy ujęciami wody podziemnej nr 1z w Brzezince a ujęciem wody podziemnej nr 2 w Sosnówce”
16.06.2017 09:16 Uchwała Nr XXVIII.301.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
16.06.2017 09:11 Uchwała Nr XXVIII.300.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017
16.06.2017 09:09 Uchwała Nr XXVIII.299.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
16.06.2017 09:08 Uchwała Nr XXVIII.298.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Twardogóra za 2016 rok
16.06.2017 08:56 Uchwała Nr XXVIII.297.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2016
12.05.2017 14:28 Uchwała Nr XXVII.296.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII.235.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych albo w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami bądź w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich kości, spalarni zwłok zwierzęcych
12.05.2017 14:25 Uchwała Nr XXVII.295.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego
12.05.2017 14:23 Uchwała Nr XXVII.294.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 120302D
12.05.2017 14:18 Uchwała Nr XXVII.293.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Twardogóra
12.05.2017 14:15 Uchwała Nr XXVII.292.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
12.05.2017 14:11 Uchwała Nr XXVII.291.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra
12.05.2017 14:08 Uchwała Nr XXVII.290.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa
12.05.2017 14:05 Uchwała Nr XXVII.289.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII.252.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII.252.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490 D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz na skrzyżowanie typu rondo"
12.05.2017 14:02 Uchwała Nr XXVII.288.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
12.05.2017 13:56 Uchwała Nr XXVII.287.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017
11.04.2017 12:18 Uchwała Nr XXVI.286.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Twardogóra
11.04.2017 12:13 Uchwała Nr XXVI.285.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze za 2016 rok
11.04.2017 12:08 Uchwała Nr XXVI.284.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze za 2016 rok
11.04.2017 12:03 Uchwała Nr XXVI.283.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze za 2016 rok
11.04.2017 11:29 Uchwała Nr XXVI.282.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze za 2016 rok
11.04.2017 11:26 Uchwała Nr XXVI.281.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
11.04.2017 11:22 Uchwała Nr XXVI.280.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Twardogóra w 2017 roku
11.04.2017 11:18 Uchwała Nr XXVI.279.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XXIV.260.2017 z dnia 9 lutego 2017 r.
11.04.2017 11:14 Uchwała Nr XXVI.278.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do organów samorządu wiejskiego sołtysa sołectwa Grabowno Wielkie
11.04.2017 11:10 Uchwała Nr XXVI.277.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi (...) na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
11.04.2017 11:06 Uchwała Nr XXVI.276.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej (...) na dofinansowanie robót budowlanych przy budynku Plac Piastów 15 w Twardogórze
11.04.2017 10:51 Uchwała Nr XXVI.275.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej (...) na dofinansowanie robót budowlanych przy budynku Ratuszowa 2 w Twardogórze
11.04.2017 10:45 Uchwała Nr XXVI.274.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX.212.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 września 2016 r. w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Twardogórze
11.04.2017 10:40 Uchwała Nr XXVI.273.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
11.04.2017 10:33 Uchwała Nr XXVI.272.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017
17.03.2017 12:36 Uchwała Nr XXV.271.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Noblistów w Twardogórze prowadzonej przez Gminę Twardogóra
17.03.2017 12:30 Uchwała Nr XXV.270.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
17.03.2017 12:27 Uchwała Nr XXV.269.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
17.03.2017 12:25 Uchwała Nr XXV.268.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2017
17.02.2017 13:27 Uchwała Nr XXIV.267.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Twardogóra
17.02.2017 13:25 Uchwała Nr XXIV.266.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
17.02.2017 13:24 Uchwała Nr XXIV.265.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału miasta i gminy Twardogóra na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym
17.02.2017 13:22 Uchwała Nr XXIV.264.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Twardogóra
17.02.2017 13:20 Uchwała Nr XXIV.263.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2017 r. stwierdzającą nieważność uchwały nr XXII.228.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia zwrotu środków z przyznanej dotacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie spółce Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. we Wrocławiu w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” w formie weksla własnego in blanco
17.02.2017 13:18 Uchwała Nr XXIV.262.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Twardogóra, zatwierdzonego uchwałą nr XX.140.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 września 2012 r.
17.02.2017 13:17 Uchwała Nr XXIV.261.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2022
17.02.2017 13:06 Uchwała Nr XXIV.260.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze
17.02.2017 12:58 Uchwała Nr XXIV.259.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Miasta i Gminy Twardogóra, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
17.02.2017 12:41 Uchwała Nr XXIV.258.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Noblistów w Twardogórze prowadzonej przez Gminę Twardogóra
17.02.2017 12:27 Uchwała Nr XXIV.257.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
17.02.2017 12:21 Uchwała Nr XXIV.256.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
17.02.2017 12:15 Uchwała Nr XXIV.255.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017
11.01.2017 15:22 Uchwała Nr XXIII.254.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniającą chwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra – Chełstówek”
11.01.2017 15:16 Uchwała Nr XXIII.253.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490 D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz na skrzyżowanie typu rondo”
11.01.2017 14:58 Uchwała Nr XXIII.252.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleśnickiego na realizację zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1490D Goszcz – Syców
11.01.2017 14:56 Uchwała Nr XXIII.251.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2017 roku
11.01.2017 14:54 Uchwała Nr XXIII.250.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2017 roku
11.01.2017 14:52 Uchwała Nr XXIII.249.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2017 roku
11.01.2017 14:50 Uchwała Nr XXIII.248.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2017 roku
11.01.2017 14:47 Uchwała Nr XXIII.247.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi
11.01.2017 14:45 Uchwała Nr XXIII.246.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w Miejskim Przedszkolu w Twardogórze prowadzonym przez Gminę Twardogóra
11.01.2017 14:40 Uchwała Nr XXIII.245.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
11.01.2017 14:16 Uchwała Nr XXIII.244.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Miasta i Gminy Twardogóra, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
11.01.2017 14:12 Uchwała Nr XXIII.243.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Twardogórze na 2017 rok
11.01.2017 14:08 Uchwała Nr XXIII.242.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
11.01.2017 13:45 Uchwała Nr XXIII.241.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2017
11.01.2017 13:39 Uchwała Nr XXIII.240.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
11.01.2017 09:59 Uchwała Nr XXIII.239.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
11.01.2017 09:44 Uchwała Nr XXIII.238.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2016

1 2 3 następna