Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.05.2019 10:31 WR.ZUZ.2.421.50.2019.MM Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zrzut oczyszczonych ścieków komunalnych wylotem W-S, wód opadowych lub roztopowych istniejącymi wylotami (W-1, W-2 i W-3) do potoku Skorynia z oczyszczalni ścieków w Twardogórze oraz wygaszenia decyzji znak SR.6223/36/2009 wraz z decyzją zmieniającą znak SR.6341.95.2015
08.05.2019 14:49 FNP.KZ.1720.1.1.2019.KW Zapytanie ofertowe w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości 30 000 euro
30.04.2019 10:20 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy
26.04.2019 12:05 IT.3025.19.2019.AG Zaproszenie do złożenia ofert na "Dostawę i montaż urządzeń rekreacyjnych"
25.04.2019 14:07 IT.6733.4.2019.TS Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DZ 250 MM i DZ 63 MM wraz z przyłączami w miejscowości Goszcz" na działkach nr 70/18, 70/30, 479 AM 1 obręb Goszcz
24.04.2019 09:30 Ogłoszenie o udzielonych dotacjach dla klubów sportowych
16.04.2019 10:12 IT.6733.3.2019.TS Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej" na działkach nr 382/9, 568/1 AM 3 obręb Goszcz
16.04.2019 09:23 Zarządzenie nr 93.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci w przedszkolu publicznym w gminie Twardogóra w roku 2019
11.04.2019 14:18 Zapytanie ofertowe na „Opracowanie Uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla lasów gminnych Gminy Twardogóra na okres 01.01.2020 r. do 31.12.2029 r.
09.04.2019 09:37 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
28.03.2019 12:28 Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Goszcz w gminie Twardogóra
27.03.2019 10:55 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Twardogóra
26.03.2019 09:59 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
22.03.2019 11:01 IT.6733.2.2019.TS Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa komory redukcyjnej na sieci wodociągowej w m. Zakrzów na działce nr 63 AM 1 obręb Drągów"
14.03.2019 13:29 OR.4040.1H.2019.JCz Zaproszenie do złożenia ofert na "Dzierżawę placu przy ulicy Kopernika w Twardogórze, podczas obchodów Dni Twardogóry 2019 w dniach 7, 8, 8 czerwca 2019 roku"
08.03.2019 11:53 OR.4040.1T.2019.JCz Zaproszenie do złożenia ofert na "Realizację techniki estradowej i obsługę techniczną zespołów artystycznych występujących podczas obchodów Dni Twardogóry 2019 w dniach 7, 8, 9 czerwca 2019 roku"
04.03.2019 09:28 PRPA.8141.01.2019.KS Zaproszenie do złożenia ofert na "Realizację 10-dniowego profilaktycznego turnusu kolonijnego nad polskim morzem dla 40 dzieci w wieku 8-16 lat"
27.02.2019 09:22 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 27.02.2019 r. w sprawie oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Charytatywny Bieg Wokół Stadionu z Biegami Małych Olimpijczyków"
27.02.2019 09:05 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 27.02.2019 r. w sprawie oferty na realizację zadania publicznego pn. "Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością poprzez umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, rehabilitacyjnych, turnusie rekreacyjno-wypoczynkowym i imprezach integracyjnych"
26.02.2019 08:49 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy
25.02.2019 09:00 IT.271.5.2019 Zaproszenie do złożenia ofert na "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Twardogóra"
19.02.2019 14:55 IT.6733.1.2019.TS Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa boiska piłkarskiego"
31.01.2019 13:33 FPiR.042.3.2019.AL Zapytanie ofertowe na sprzedaż, dostawę i montaż infokiosku w ramach zadania pn. „Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w miejscowości Twardogóra oraz zakup infokiosku”
30.01.2019 15:04 Informacja o udzielonych dotacjach dla klubów sportowych w roku 2019
30.01.2019 14:51 Nabór wniosków o dotację na wymianę źródeł ciepła - wymień stary piec na nowy
25.01.2019 13:38 IT.6733.19.2018.TS Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego "Przebudowa sieci napowietrznej na siec kablową 20 KV, budowa sieci kablowej niskiego napięcia miejscowości Sosnówka gm. Twardogóra"
25.01.2019 09:18 Informacja o braku możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczych
23.01.2019 11:02 Zarządzenie nr 37.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci w przedszkolu publicznym w gminie Twardogóra w roku 2019
22.01.2019 14:43 IT.6733.17.2018.TS Budowa wiaty przy budynku świetlicy wiejskiej w Grabownie Wielkim na działce nr 193/5 AM 2 obręb Grabowno Wielkie
18.01.2019 14:09 ZK./5530.1.2019.KK Zawiadomienie o zgłoszeniu zgromadzenia publicznego
16.01.2019 09:42 Zarządzenie nr 28.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkola miejskiego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych
15.01.2019 13:21 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy
09.01.2019 08:18 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Twardogóra
28.12.2018 14:23 IT.6733.18.2018.TS Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na części działek nr 78, 69 AM 33 obręb Twardogóra"
17.12.2018 15:19 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki w zakresie utrzymania i zarządzania cmentarzami gminnymi
17.12.2018 15:17 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki w zakresie odbioru odpadów i utrzymania PSZOK-ów
17.12.2018 15:14 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki w zakresie utrzymania porządku i czystości, terenów zielonych oraz prowadzenia targowiska gminnego
13.12.2018 15:02 AM.6740.895.2018.4.AK Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1480D i 1478D poprzez budowę chodnika na odcinku ok. 225 m w miejscowości Grabowno Wielkie
11.12.2018 10:00 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy
30.11.2018 10:41 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Twardogóra
29.11.2018 11:59 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29.11.2018 r. o możliwości pełnienia funkcji gospodarza świetlicy środowiskowej w: Łazisku, Nowej Wsi Goszczańskiej, Grabownie Małym, Sosnówce, Domasławicach, Bukowince
23.11.2018 09:30 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 23.11.2018 r. o możliwości prowadzenia zajęć świetlicowych w Bukowince, Chełstowie, Domasławicach, Goszczu, Grabownie Małym, Grabownie Wielkim, Łazisku, Moszycach, Nowej Wsi Goszczańskiej, Sosnówce i Twardogórze
16.11.2018 11:35 IT.6733.16.2018.TS Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Zabudowa nawanialni gazu ziemnego" w Nowej Wsi Goszczańskiej
06.11.2018 07:59 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
05.11.2018 12:54 IT.6733.15.2018.TS Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Sieć wodociągowa" na działkach nr 15/11, 67 AM 1 obręb Gola Wielka
05.11.2018 12:35 IT.6733.14.2018.TS Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Linia kablowa 20 kV" na działkach nr 264/6, 228 AM 3 obręb Grabowno Małe
05.11.2018 11:17 Zarządzenie nr 835.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci w przedszkolu publicznym w gminie Twardogóra w roku 2018
29.10.2018 12:17 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 października 2018 r. w sprawie konsultacji do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019"
16.10.2018 14:26 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia/sprzedaży
02.10.2018 15:03 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
02.10.2018 08:55 IF-AB.7820.19.2018.ES2 Postępowanie administracyjne pod nazwą: Budowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku od km 20+430,00 do km 20+848,50 w ramach inwestycji pn.: Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz- korekta łuku.
18.09.2018 12:56 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
13.09.2018 12:44 IT.6733.13.2018.TS Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa kontenerowej stacji transformatorowej oraz linii kablowej SN i NN" - obręb Goszcz
11.09.2018 12:13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy
04.09.2018 13:39 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
07.08.2018 12:33 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
23.07.2018 14:53 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie oferty na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji pn. "Mój Kraj szczęśliwy" wielki koncert plenerowy na 100 lecie Niepodległości
18.07.2018 07:59 Informacja o zawarciu umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki
17.07.2018 10:23 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy
11.07.2018 14:35 IT.6733.12.2018.AG Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Linia kablowa 20KV"
11.07.2018 14:32 IT.6733.11.2018.AG Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Linia kablowa 20KV"
11.07.2018 14:14 IT.6733.10.2018.AG Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Stacja transformatorowa, linia kablowa średniego napięcia, linie kablowe NN"
26.06.2018 14:01 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
20.06.2018 14:24 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki
08.06.2018 08:00 Zaproszenie do złożenia ofert na na wykonanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra”
05.06.2018 09:18 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
30.05.2018 13:12 IT.6733.9.2018.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej" na działkach nr 256/1, 194 AM 1 obręb Chełstów
29.05.2018 15:20 IT.271.15.9.2018.RZ Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - "Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek - dokończenie robót, Część 3 i Część 7"
22.05.2018 08:36 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra dla terenu w obrębie Nowa Wieś Goszczańska odwiert Brzostowo 8
21.05.2018 14:02 IT.6733.8.2018.TS Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowej SN wraz ze złaczem kablowym SN" obręb Goszcz
21.05.2018 13:55 IT.6733.7.2018.TS Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Wymiana istniejącego słupa SN, budowa słupa SN, budowa przewodów napowietrznych SN" na działce nr 107/2 AM 1 obręb Goszcz
15.05.2018 07:35 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
26.04.2018 09:47 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 26.04.2017 r. o możliwości prowadzenia zajęć świetlicowych w Nowej Wsi Goszczańskiej
20.04.2018 11:39 IF- PP.746.25.2018.GM2 Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p.n.:"Budowa rurociągu 400 mm o długości 392 m odprowadzającego ścieki z terenu Bazy Paliw nr 19 w Grabownie Wielkim z wylotem do Czarnego Rowu w km 9+100"
10.04.2018 14:34 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy
09.04.2018 15:01 AB.6740.2.1.20 18.AK. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą:"Budowa drogi gminnej Nr 101855 klasy D (ulica Ogrodowa), przebudowa drogi gminnej Nr 101863 klasy D (ulica Kopernika) i przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej Nr 101864 klasy D (ulica Poznańska) w Twardogórze"
04.04.2018 11:12 IT.6733.6.2018.TS Postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa lodowiska sezonowego z zadaszeniem i pawilonem obsługowym" na działkach nr 1/3, 1/4, 1/5, 42/2, 11/11 AM-18 obręb Twardogóra
04.04.2018 10:56 IT.6733.5.2018.TS Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej w miejscowości Twardogóra"
04.04.2018 10:48 IT.6733.4.2018.TS Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków i sieci wodociagowej rozdzielczej w rejonie ul. Korfantego i Storczyków w miejscowości Goszcz, Gmina Twardogóra"
29.03.2018 12:50 IT.271.10.2018 Zaproszenie do złożenia ofert na "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Twardogóra" (2)
29.03.2018 08:04 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
28.03.2018 14:25 ZK.5530.1.2018.KS Zawiadomienie w sprawie zgromadzenia publicznego
27.03.2018 11:01 Zarządzenie nr 729.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci w przedszkolu publicznym w gminie Twardogóra w roku 2018
20.03.2018 14:52 OR.4040.1H.2018.JCz Zaproszenie do złożenia ofert na "Dzierżawę placu przy ulicy Kopernika w Twardogórze, podczas obchodów Dni Twardogóry 2018 w dniach 16, 17 czerwca 2018 roku"
20.03.2018 14:46 Zapytanie ofertowe na "Urządzenie placu zabaw dla dzieci"
16.03.2018 12:04 IT.6733.3.2018.TS Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej" Goszcz
16.03.2018 11:55 IT.6733.2.2018.TS Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej" Goszcz
16.03.2018 11:40 IT.6733.1.2018.TS Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci sn na potrzeby zasilania elektrowni fotowoltaicznej na działkach nr 106, 107/1, 107/2 w miejscowości Goszcz, Gmina Twardogóra"
14.03.2018 13:54 IT.271.6.2018 Zaproszenie do złożenia ofert na "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Twardogóra"
13.03.2018 14:34 Zaproszenie do złożenia ofert na „Wykonanie cięć zupełnych i pielęgnacyjnych oraz karczowanie/frezowanie pni na terenie miasta i gminy Twardogóra”
13.03.2018 11:28 Zaproszenie do złożenia ofert na „Wykonanie cięć zupełnych i sanitarnych drzew na terenie parku w Goszczu"
13.03.2018 10:59 Zaproszenie do złożenia ofert na „Wykonanie cięć zupełnych i sanitarnych drzew na terenie parku w Grabownie Wielkim”
09.03.2018 11:12 IF-PP.746.1.2018.WJ Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy parkingu przy istniejącym dworcu kolejowym w Twardogórze
09.03.2018 09:30 IT.271.4.2018 Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych pn. „Docieplenie ścian budynku sali wiejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabownie Wielkim wraz z wykonaniem drenażu wokół budynku”
09.03.2018 08:36 OR.4040.1T.2018.JCz Zaproszenie do złożenia ofert na "Realizację techniki estradowej i obsługę techniczną zespołów artystycznych występujących podczas obchodów Dni Twardogóry 2018 w dniach 16,17 czerwca 2018 roku"
07.03.2018 14:20 Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego pn. "Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością poprzez umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, rehabilitacyjnych, turnisue rekreacyjno-wypoczynkowym i imprezach integracyjnych"
05.03.2018 12:20 IT.6733.30.2017.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę środowiskową na działce nr 63/1 i części działki nr 174 AM obręb Drogoszowice"
01.03.2018 10:56 OR.4040.1H.2018.JCz Zaproszenie do złożenia ofert na "Dzierżawę placu przy ulicy Kopernika w Twardogórze, podczas obchodów Dni Twardogóry 2018 w dniach 16,17 czerwca 20178 roku"
01.03.2018 08:13 PRPA.8141.01.2018.KS Zaproszenie do złożenia ofert na "Realizację 10-dniowego profilaktycznego turnusu kolonijnego nad polskim morzem dla 40 dzieci w wieku 8-16 lat"
28.02.2018 12:52 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy
21.02.2018 13:31 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy
20.02.2018 14:01 Oferta na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w gminie Twardogóra
12.02.2018 08:54 IT.6733.30.2017.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę środowiskową na działce nr 63/1 i części działki nr 174 AM obręb Drogoszowice"
07.02.2018 12:55 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
31.01.2018 13:47 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
26.01.2018 12:25 IT.6733.30.2017.AG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę środowiskową na działce nr 63/1 i części działki nr 174 AM obręb Drogoszowice"
26.01.2018 12:12 IT.6733.29.2017.AG Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowej SN, NN wraz ze światłowodem oraz przepustem w celu zasilenia farmy fotowoltaicznej w miejscowości Goszcz"
25.01.2018 14:20 IT.6733.28.2017.AG Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" w Twardogórze
24.01.2018 13:32 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
18.01.2018 07:54 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami tańca"
17.01.2018 12:39 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
17.01.2018 11:07 IF-PP.746.1.2018.WJ Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy parkingu przy dworcu kolejowym w Twardogórze
04.01.2018 10:05 IT.6733.28.2017.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" w Twardogórze
04.01.2018 09:56 IT.6733.29.2017.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowej SN,NN wraz ze światłowodem oraz przepustem w celu zasilenia farmy fotowoltaicznej w miejscowości Goszcz"
02.01.2018 14:28 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 2 stycznia 2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych dotacjach dla klubów sportowych w roku 2018
21.12.2017 12:00 IT.6733.27.2017.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 251.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Parkowej w miejscowości Goszcz"
21.12.2017 11:51 IT.6733.26.2017.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 246.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Przebudowa chodnika na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Powstańców w Twardogórze"
21.12.2017 11:46 IT.6733.25.2017.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 249.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na dz. nr 172/6" Chełstów
21.12.2017 11:38 IT.6733.16.2017.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 250.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej zmianę nawierzchni Placu Piastów wraz z budową fontanny
20.12.2017 14:01 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
15.12.2017 15:27 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki w zakresie utrzymania porządku i czystości, terenów zielonych oraz prowadzenia targowiska gminnego
15.12.2017 15:26 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki w zakresie odbioru odpadów i utrzymania PSZOK-ów
15.12.2017 15:21 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki w zakresie utrzymania i zarządzania cmentarzami gminnymi
15.12.2017 15:02 IT.6733.29.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowej SN,NN wraz ze światłowodem oraz przepustem w celu zasilenia farmy fotowoltaicznej w miejscowości Goszcz"
13.12.2017 14:30 IT.6733.16.2017.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej zmianę nawierzchni Placu Piastów wraz z budową fontanny
13.12.2017 11:49 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
06.12.2017 13:52 FPiR.042.12.2017.KSP Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla zadania pn. "Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyleglego do dworca kolejowego w Twardogórze"
05.12.2017 11:56 IT.6733.24.2017.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 237.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa sieci kablowej oświetlenia drogowego" na działce nr 86/1 obręb Chełstówek
05.12.2017 11:51 IT.6733.23.2017.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 238.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej - ul. Młyńska w miejscowości Goszcz"
05.12.2017 11:44 IT.6733.22.2017.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 234.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej" - Sądrożyce
30.11.2017 13:18 IT.6733.27.2017.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Parkowej w miejscowości Goszcz"
30.11.2017 13:10 IT.6733.26.2017.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa chodnika na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Powstańców w Twardogórze"
30.11.2017 12:56 IT.6733.16.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: zmiana nawierzchni Placu Piastów w Twardogórze wraz z budową fontanny
30.11.2017 11:45 IT.6733.25.2017.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na dz. nr 172/6" Chełstów
30.11.2017 11:28 IT.6733.28.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" w Twardogórze
29.11.2017 13:35 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
24.11.2017 08:16 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 24 listopada r. w sprawie możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Twardogóra
23.11.2017 09:39 IT.6721.1.2016 Obwieszczenie / ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
23.11.2017 09:37 IT.6721.9.2017 Obwieszczenie / ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Twardogóra
23.11.2017 09:08 GN0.604.2.9.20.2017 .KCz Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Twardogóra na lata 2017 - 2032"
22.11.2017 13:45 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
17.11.2017 13:10 Ogłoszenie o naborze do projektu „Aktywna integracja w Gminie Twardogóra"
16.11.2017 08:07 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 15.11.2017 r. o możliwości prowadzenia zajęć świetlicowych w Bukowince, Chełstowie, Domasławicach, Goszczu, Grabownie Małym, Grabownie Wielkim, Łazisku, Moszycach, Nowej Wsi Goszczańskiej, Sosnówce i Twardogórze.
16.11.2017 07:59 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 15.11.2017 r. o możliwości pełnienia funkcji gospodarza świetlicy środowiskowej w: Łazisku, Nowej Wsi Goszczańskiej, Grabownie Małym, Sosnówce, Domasławicach, Bukowince
15.11.2017 11:42 IT.6733.27.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Parkowej w miejscowości Goszcz"
15.11.2017 11:35 IT.6733.26.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa chodnika na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Powstańców w Twardogórze"
15.11.2017 11:21 IT.6733.25.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczem do budynku mieszkalnego na dz. nr 172/6"
10.11.2017 14:33 Zapytanie ofertowe w sprawie "Wykonania nasadzeń drzew na terenie miasta i gminy Twardogóra"
08.11.2017 15:02 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie konsultacji do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018"
02.11.2017 12:13 IT.6733.23.2017.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa drogi gminnej - ul. Młyńska w miejscowości Goszcz"

1 2 3 4 5 następna