Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.10.2017 14:31 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (11.10.2017 13:27)
05.10.2017 10:03 Zapytanie ofertowe w sprawie "Konserwacji rowów melioracyjnych na terenie miasta i gminy Twardogóra - etap 2"
02.10.2017 14:24 Nabór wniosków o dotację na wymianę źródeł ciepła - wymień stary piec na nowy
26.09.2017 14:01 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 57 obręb Grabowno Wielkie, gmina Twardogóra
26.09.2017 13:52 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra
25.09.2017 11:59 IT.6733.21.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci kablowej oświetlenia drogowego w Grabownie Małym
20.09.2017 13:42 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
19.09.2017 14:48 IT.6733.20.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę rozdzielczej sieci wodociągowej
13.09.2017 13:24 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
31.08.2017 13:06 Zapytanie ofertowe w sprawie "Konserwacji rowów melioracyjnych na terenie miasta i gminy Twardogóra"
28.08.2017 13:20 IT.6733.17.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej dla potrzeb zasilania budynków mieszkalnych
23.08.2017 10:05 IT.6733.18.2017.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 139.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru szkoły podstawowej na przedszkole
23.08.2017 10:01 IT.6733.14.2017.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 138.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę odcinka linii kabloewj SN-20kV
09.08.2017 12:22 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
07.08.2017 10:04 IT.6733.19.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa lodowiska sezonowego z zadaszeniem i pawilonem obsługowym" na działkach nr 1/3, 1/4, 1/5, 42/2, 11/11 AM-18 obręb Twardogóra
24.07.2017 10:35 ZKN.0200-1/2376/17 W związku z opracowywaniem przez Zarząd województwa dolnośląskiego, na podstawie art. 96 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r.,poz. 519 z późn. zm.), projektów uchwał w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zgodnie z art. 96 ust. 2, 3 i 4 ww. ustawy Marszałek Województwa Dolnośląskiego zwraca się z prośbą o wydanie opinii do załączonych projektów uchwał
21.07.2017 14:09 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pn. "Goszcz w zaczarowanym świecie muzyki"
19.07.2017 14:25 IT.6733.18.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: przebudowe wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru szkoły podstawowej na przedszkole
19.07.2017 11:18 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
14.07.2017 14:06 IT.6733.16.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: zmiana nawierzchni Placu Piastów w Twardogórze wraz z budową fontanny - obręb Twardogóra
14.07.2017 13:58 IT.6733.14.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę odcinka linii kablowej SN - 20kV - obręb Twardogóra i Sądrożyce
11.07.2017 14:42 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 131/1, 131/6, 131/19 obręb Drogoszowice, gmina Twardogóra
05.07.2017 14:25 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
30.06.2017 13:08 IT.6733.13.2017.AG Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
28.06.2017 14:11 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
28.06.2017 13:44 IT.271.9.2017.RZ Zaproszenie do złożenia ofert na „Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy dla terenów gminy Twardogóra”
22.06.2017 08:08 Uchwała nr 5/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. z siedzibą w Twardogórze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego
22.06.2017 08:02 Uchwała nr 4/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. z siedzibą w Twardogórze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o.
14.06.2017 09:57 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
13.06.2017 09:51 IT.6733.12.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci wodociagowej oraz kanalizacyjnej - Chełstówek
09.06.2017 14:19 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
08.06.2017 13:37 Ogłoszenie/obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra - zgodnie z uchwałą Nr XXVII.291.2017 z dnia 27.04.2017 r.
08.06.2017 13:22 Ogłoszenie/obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 57 obręb Grabowno Wielkie, gmina Twardogóra - zgodnie z uchwałą Nr XXVII.292.2017 z dnia 27.04.2017 r.
31.05.2017 13:27 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
31.05.2017 11:58 IT.6733.13.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci gazowej średniego ciśnienia - Goszcz
18.05.2017 13:53 FNP.KZ.1720.1.1.2017.MM Zapytanie ofertowe w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego
18.05.2017 11:48 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
17.05.2017 14:41 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
17.05.2017 08:57 IT.6733.10.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę drogi gminnej - Goszcz
16.05.2017 14:38 IT.6733.7.2017.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka linii kablowej 20 kV - Goszcz
16.05.2017 14:13 IT.6733.6.2017.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa świetlicy środowiskowej - Domasławice
10.05.2017 14:09 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
05.05.2017 13:29 IT.6733.11.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: przebudowę i rozbudowę zabytkowego kościoła wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele usług kultury wraz z funkcjami towarzyszącymi - gastronomiczną, biurową, socjalną i techniczną - Goszcz
02.05.2017 13:56 IT.6733.8.2017.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z przyłaczem energetycznym - Chełstów
02.05.2017 13:42 IT.6733.9.2017.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami i hydrantami - Twardogóra
26.04.2017 11:57 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
14.04.2017 12:01 IT.6733.36.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa ścieżki pieszo-rowerowej Domasławice - Goszcz
14.04.2017 11:52 IT.6733.6.2017.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa świetlicy środowiskowej w Domasławicach
14.04.2017 11:36 IT.6733.7.2017.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka linii kablowej 20 kV - Goszcz AM-1, dz. nr 91, 93, 494 I 502
12.04.2017 13:43 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
12.04.2017 13:27 IT.271.7.2017 Zapytanie ofertowe na „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Twardogóra”
10.04.2017 13:00 IT.6733.9.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłaczami i hydrantami
10.04.2017 10:32 IT.6733.8.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z przyłaczem energetycznym - Chełstów cz. dz. nr 117/3
06.04.2017 12:12 Zaproszenie do złożenia ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra
31.03.2017 13:03 IT.6733.5.2017.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 66.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę odcinka linii napowietrznej niskiego napięcia
27.03.2017 15:27 Zarządzenie Nr 520.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie: ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci w przedszkolu publicznym w gminie Twardogóra w roku 2017
27.03.2017 15:25 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 24.03.2017 r. o możliwości prowadzenia zajęć świetlicowych w Chełstowie
27.03.2017 15:20 IT.6733.36.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa urządzenia turystycznego - ścieżki pieszo - rowerowej Domasławice - Goszcz
27.03.2017 15:17 IT.6733.7.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę odcinka linii kablowej 20kV
27.03.2017 15:03 IT.6733.6.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę świetlicy środowiskowej
24.03.2017 13:35 IT.6733.3.2017.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 63.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci kablowej oświetlenia drogowego
24.03.2017 13:32 IT.6733.2.2017.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 62.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci kablowej oświetlenia drogowego
24.03.2017 13:24 IT.6733.1.2017.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 61.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci kablowej oświetlenia drogowego
21.03.2017 12:08 IT.6733.4.2017.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 64.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę parkingu przy Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej oraz Przedszkolu Miejskim
21.03.2017 11:28 IT.6721.2.2017.TS Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Twardogóra, zatwierdzonego uchwałą nr XX.140.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze, z dnia 6 września 2012 r.
21.03.2017 11:23 IT.6733.44.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 58.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej modernizację punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
15.03.2017 15:12 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
14.03.2017 15:13 AB.6740.418.2016.4.AK Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi gminnej nr 120302 D klasy L na odcinku Sądrożyce - Dąbrowa od km 0+000,00 do km 1+634,57"
14.03.2017 15:04 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie złożenia oferty na realizację zadania publicznego pn. "Mistrzostwa Polski Kalaki"
10.03.2017 14:41 IT.6733.5.2017.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa odcinka linii powietrznej niskiego napięcia
07.03.2017 13:16 IT.6733.41.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 57.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej
07.03.2017 12:54 IT.6733.39.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 56.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej
07.03.2017 12:16 GNO.6131.15.2017.KCz Informacja z otwarcia ofert
03.03.2017 11:25 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w sprawie złożenia oferty na realizację zadania publicznego pn. "Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością poprzez umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, rehabilitacyjnych, turnusie rekreacyjno - wypoczynkowym i imprezach integracyjnych"
02.03.2017 15:25 IT.6733.40.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 55.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej
01.03.2017 15:24 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
01.03.2017 15:21 IT.6733.42.2017.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 54.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniem linii kablowych SN i NN
01.03.2017 15:14 IT.6733.38.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 7.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
01.03.2017 15:00 PRPA.8141.01.2017.KS Zaproszenie do złożenia ofert na "Realizację 10-dniowego profilaktycznego turnusu kolonijnego nad polskim morzem dla 40 dzieci w wieku 8-16 lat"
28.02.2017 13:39 GNO.6131.15.2017.KCz.3 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie cięć zupełnych i pielęgnacyjnych oraz karczowanie/frezowanie pni na terenie miasta i gminy Twardogóra
24.02.2017 14:19 IT.6733.3.2017.AG Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej oświetlenia drogowego
24.02.2017 14:17 IT.6733.2.2017.AG Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej oświetlenia drogowego
24.02.2017 14:14 IT.6733.44.2016.AG Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
24.02.2017 08:52 GNO.6131.15.2017.KCz.2 Ogłoszenie o anulowaniu zapytania ofertowego
23.02.2017 15:12 OR.4040.1H.2017.JCz Zaproszenie do złożenia ofert na "Dzierżawę placu przy ulicy Kopernika w Twardogórze, podczas obchodów Dni Twardogóry 2017 w dniach 3, 4 czerwca 2017 roku"
23.02.2017 14:49 Oferta na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych - uzależnienie od komputera oraz uzależnienie od środków psychoaktywnych
23.02.2017 14:16 IT.6733.36.2016.AG Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę ścieżki pieszo - rowerowej
23.02.2017 14:13 IT.6733.5.2017.AG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę odcinka linii napowietrznej niskiego napięcia
22.02.2017 14:03 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
20.02.2017 14:46 IT.6733.1.2017.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej oświetlenia drogowego
17.02.2017 15:07 IT.6733.38.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
17.02.2017 15:05 IT.6733.36.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa ścieżki pieszo - rowerowej
16.02.2017 09:49 IT.6733.4.2017.AG Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa parkingu
16.02.2017 09:29 IT.6733.41.2016.AG Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej
16.02.2017 09:15 GNO.6131.15.2017.KCz Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie cięć zupełnych i pielęgnacyjnych oraz karczowanie/frezowanie pni na terenie miasta i gminy Twardogóra
15.02.2017 12:45 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
14.02.2017 12:03 IT.6733.39.2016.AG Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej
13.02.2017 12:49 AB.6740.418.2016.4.AK Obwieszenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji zezwalajacej na realizację inwestycji "Rozbudowa drogi gminnej nr 120302 D klasy L na odcinku Sądrożyce - Dąbrowa od km 0+000,00 do km 1+634,57"
09.02.2017 15:15 AB.6740.735.2016.4.AK Obwieszenie o wyddaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozowlenia na budowę
08.02.2017 11:29 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
08.02.2017 11:08 IT.6733.42.2017.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniem linii kablowych SN i NN
07.02.2017 14:05 IT.6733.37.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 6.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej
03.02.2017 13:17 IT.6733.44.2016.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej modernizację punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
03.02.2017 13:14 IT.6733.40.2016.AG Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej
03.02.2017 12:57 IT.6733.36.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę ścieżki pieszo - rowerowej
01.02.2017 14:46 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
01.02.2017 09:40 IT.6733.3.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci kablowej oświetlenia drogowego
01.02.2017 09:33 IT.6733.2.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci kablowej oświetlenia drogowego
31.01.2017 09:20 IT.6733.1.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci kablowej oświetlenia drogowego
31.01.2017 09:00 IT.6733.36.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę ścieżki pieszo - rowerowej
30.01.2017 07:50 IT.6733.41.2016.AG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej
25.01.2017 14:50 IT.6733.42.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę kontenerowej stacji transformatorowej
25.01.2017 14:45 IT.6733.4.2017.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę parkingu przy SZPZOZ oraz Przedszkolu Miejskim
25.01.2017 14:40 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
24.01.2017 12:59 IT.6733.39.2016.AG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej
17.01.2017 14:15 IT.6733.38.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
17.01.2017 14:05 IT.6733.37.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej
17.01.2017 13:57 IT.6733.35.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej
16.01.2017 14:33 IT.6733.36.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa ścieżki pieszo - rowerowej
11.01.2017 11:45 IT.6733.40.2016.AG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej
04.01.2017 13:58 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
04.01.2017 13:18 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 3 stycznia 2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych dotacjach dla klubów sportowych w roku 2017
02.01.2017 14:28 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30.12.2016 r. o możliwości pełnienia funkcji gospodarza świetlicy środowiskowej Nowej Wsi Goszczańskiej
29.12.2016 13:19 IT.6733.38.2016.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci kanalizacji sanitarnej - Goszcz dz. nr 705 oraz część działek nr 698/1, 545/1, 393, 559 I 242/2
29.12.2016 13:15 IT.6733.37.2016.TS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci kanalizacji sanitarnej - Goszcz cz. działki nr 705
28.12.2016 14:56 IT.6733.36.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa ścieżki pieszo - rowerowej / Domasławice
27.12.2016 13:37 IT.6733.32.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 232.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę odcinka napowietrzno-kablowego oświetlenia drogowego - Drągów
27.12.2016 13:33 IT.6733.31.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 231.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę odcinka napowietrzno-kablowego oświetlenia drogowego - Domasławice
27.12.2016 13:28 IT.6733.33.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 233.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę odcinka napowietrzno-kablowego oświetlenia drogowego - Moszyce
27.12.2016 13:24 IT.6733.34.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 234.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę odcinka napowietrzno-kablowego oświetlenia drogowego - Kuźnia Goszczańska
27.12.2016 13:22 IT.6733.29.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 229.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę odcinka napowietrzno-kablowego oświetlenia drogowego - Chełstówek
27.12.2016 13:11 IT.6733.25.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 225.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę odcinka napowietrzno-kablowego oświetlenia drogowego - Kuźnia Goszczańska
27.12.2016 13:00 IT.6733.30.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 230.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę odcinka napowietrzno-kablowego oświetlenia drogowego - Chełstów
27.12.2016 12:38 IT.6733.24.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 224.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę odcinka linii napowietrzno-kablowej niskiego napięcia - Grabowno Wielkie
23.12.2016 12:18 IT.6733.28.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka napowietrzno-kablowego oświetlenia drogowego w Grabownie Małym
23.12.2016 12:16 IT.6733.27.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka napowietrzno-kablowego oświetlenia drogowego w Goszczu
23.12.2016 12:12 IT.6733.26.2016.TS Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka napowietrzno-kablowego oświetlenia drogowego w Sosnówce
23.12.2016 07:48 IT.6733.35.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej
21.12.2016 12:35 Ogłoszenie - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy
08.12.2016 09:12 IT.6733.34.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka napowietrzno - kablowego oświetlenia drogowego w Kuźni Goszczańskiej cz. dz. nr 160 i 170/2
08.12.2016 08:38 Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa narodowego
07.12.2016 13:14 Ogłoszenie - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
02.12.2016 09:34 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Twardogóra
01.12.2016 14:04 IT.6733.25.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka napowietrzno - kablowego oświetlenia drogowego w Kuźni Goszczańskiej
30.11.2016 14:10 Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
28.11.2016 15:13 IT.6733.29.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka napowietrzno - kablowego oświetlenia drogowego w Chełstówku
28.11.2016 15:10 IT.6733.31.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka napowietrzno - kablowego oświetlenia drogowego w Domasławicach
28.11.2016 15:08 IT.6733.32.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka napowietrzno - kablowego oświetlenia drogowego w Drągowie
28.11.2016 15:02 IT.6733.33.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka napowietrzno - kablowego oświetlenia drogowego w Moszycach
28.11.2016 14:55 IT.6733.24.2016.TS Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka linii napowietrzno - kablowej niskiego napięcia w Grabownie Wielkim

poprzednia 1 2 3 4 5 następna