Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.11.2010 08:01 Uchwała nr XLVI/319/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XLII/286/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grabowno Małe na lata 2010-2017
25.11.2010 07:56 Uchwała nr XLVI/318/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XLII/285/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sądrożyce na lata 2010-2017
24.11.2010 11:46 Uchwała nr XLVI/317/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Twardogóra
24.11.2010 11:43 Uchwała nr XLVI/316/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: uchwalenia "Wieloletniego programu współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2011-2015".
24.11.2010 11:37 Uchwała nr XLVI/315/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach gminy Twardogóra, zarządzenie jej poboru w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
24.11.2010 11:26 Uchwała nr XLVI/314/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/301/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
24.11.2010 11:21 Uchwała nr XLVI/313/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2010.
24.11.2010 11:15 Uchwała nr XLVI/312/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/278/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Mosychach"
24.11.2010 11:07 Uchwała nr XLVI/311/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sądrożyce i Drogoszowice"
24.11.2010 11:02 Uchwała nr XLVI/310/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/222/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze.
24.11.2010 10:58 Uchwała nr XLVI/309/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze
24.11.2010 10:50 Uchwała nr XLVI/308/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zezpołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonownia.
05.10.2010 09:38 Uchwała nr XLV/307/10 z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2010.
05.10.2010 09:33 Uchwała nr XLIV/306/10 z dnia 9 września 2010 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2010.
05.10.2010 09:29 Uchwała nr XLIV/305/10 z dnia 9 września 2010 roku w sprawie: procedury uchwalenia budżetu gminy oraz szczegółowych zasad trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy.
05.10.2010 09:19 Uchwała nr XLIV/304/10 z dnia 9 września 2010 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Twardogóra oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, za I półrocze roku budżetowego.
05.10.2010 09:14 Uchwała nr XLIV/303/10 z dnia 9 września 2010 roku w sprawie: określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach gminy Twardogóra, zarządzenie jej pobytu w drodze inkasa oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
05.10.2010 09:09 Uchwała nr XLIV/302/10 z dnia 9 września 2010 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów na 2011 rok.
05.10.2010 09:04 Uchwała nr XLIV/301/10 z dnia 9 września 2010 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
05.10.2010 08:59 Uchwała nr XLIV/300/10 z dnia 9 września 2010 roku w sprawie: ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2011.
05.10.2010 08:50 Uchwała nr XLIV/299/10 z dnia 9 września 2010 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2010.
05.10.2010 08:48 Uchwała nr XLIV/298/10 z dnia 9 września 2010 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bogatynia w województwie Dolnośląskim
05.10.2010 08:43 Uchwała nr XLIV/297/10 z dnia 9 września 2010 roku w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Parafii Kościoła Rzymskokatolickiego P.W. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze.
05.10.2010 08:35 Uchwała nr XLIV/296/10 z dnia 9 września 2010 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/278/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zasiągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach"
18.08.2010 14:03 Uchwała nr XLIII/295/2010 z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XX/141/08 Rady Miejskiej w Twawrdogórze z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chełstów na lata 2008-2015
18.08.2010 14:00 Uchwała nr XLIII/293/2010 z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/198/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2015.
18.08.2010 13:58 Uchwała nr XLIII/293/2010 z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2010.
18.08.2010 13:54 Uchwała nr XLII/292/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie: aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Twardogóra
18.08.2010 13:51 Uchwała nr XLII/291/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze na II-gie półrocze 2010 roku.
18.08.2010 13:49 Uchwała nr XLII/290/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na II-gie półrocze 2010 roku.
18.08.2010 13:47 Uchwała nr XLII/289/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na II-gie półrocze 2010 roku.
18.08.2010 13:44 Uchwała nr XLII/288/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Olszówka na lata 2010-2017
18.08.2010 13:40 Uchwała nr XLII/287/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa na lata 2010-2017
18.08.2010 13:37 Uchwała nr XLII/286/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grabowno Małe na lata 2010-2017
18.08.2010 13:32 Uchwała nr XLII/285/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sądrożyce na lata 2010-2017
18.08.2010 13:24 Uchwała nr XLII/284/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Twardogóra.
18.08.2010 12:53 Uchwała nr XLII/283/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
18.08.2010 12:47 Uchwała nr XLII/282/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/198/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2015
18.08.2010 12:41 Uchwała nr XLII/281/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2010.
18.08.2010 12:37 Uchwała nr XLII/280/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania o nazwie "Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Wielkopolska i Ratuszowa) z drogą powiatową nr 1480D (ul. Wrocławska) w rondo typu małego wraz z przebudową infrastruktury technicznej w miejscowości Twardogóra"
18.08.2010 12:34 Uchwała nr XLII/279/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sądrożyce i Drogoszowice"
18.08.2010 12:29 Uchwała nr XLII/278/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach"
18.08.2010 11:37 Uchwała nr XLII/277/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chełstów, Chełstówek, Sosnówka i Drogoszowice w gminie Twardogóra"
18.08.2010 11:30 Uchwała nr XL/276/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/250/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 grudnia 2009 r. dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Twardogórze na 2010 rok.
18.08.2010 11:26 Uchwała nr XL/275/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 131/13 AM 1 położonej w obrębie Drogoszowice.
18.08.2010 11:22 Uchwała nr XL/274/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/198/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ma lata 2009-2015.
18.08.2010 11:16 Uchwała nr XL/273/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2010.
18.08.2010 11:11 Uchwała nr XL/272/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/69/03 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 września 2003 roku w sprawie Statutu Miasta i Gminy Twardogóra.
18.08.2010 11:03 Uchwała nr XL/271/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.
26.04.2010 15:21 Uchwała nr XXXIX/270/2010 z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie: sprawozdania z działalności Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze za 2009 rok
26.04.2010 15:20 Uchwała nr XXXIX/269/2010 z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie: sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze za 2009 rok
26.04.2010 15:18 Uchwała nr XXXIX/268/2010 z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie: sprawozdania z działalności Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze za 2009 rok
26.04.2010 15:16 Uchwała nr XXXIX/267/2010 z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi mieszkańców sołectwa Olszówka na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
26.04.2010 15:14 Uchwała nr XXXIX/266/2010 z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Rafała Talarczyka na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
26.04.2010 15:07 Uchwała nr XXXIX/265/2010 z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie: przystąpienia do sprządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra dla terenu położonego w Grabowno Wielkie
26.04.2010 14:59 Uchwała nr XXXIX/264/2010 z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie: przekazania w administrowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze składników mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Twardogóra
26.04.2010 14:48 Uchwała nr XXXIX/263/2010 z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/198/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 lutego 2009r. w Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2015.
26.04.2010 14:44 Uchwała nr XXXIX/262/2010 z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2010.
26.04.2010 14:39 Uchwała nr XXXIX/261/2010 z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie: wyodrębnienia w budżecie Gminy Twardogóry na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki.
09.02.2010 11:06 Uchwała nr XXXVIII/260/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie: przyjęcia wniosku pokontrolnego Komisji Rewizyjnej.
09.02.2010 11:01 Uchwała nr XXXVIII/259/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXVIII/198/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2015
09.02.2010 10:56 Uchwała nr XXXVIII/258/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie na rok 2010
09.02.2010 10:45 Uchwała nr XXXVIII/257/10 z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/250/09/ z dnia 30 grudnia 2009 r. dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w Twardogórze na 2010 rok.
12.01.2010 13:10 Uchwała nr XXXVII/256/09 z dnia 30.12.2009 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze na I-sze półrocze 2010 roku.
12.01.2010 13:08 Uchwała nr XXXVII/255/09 z dnia 30.12.2009 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na I-sze półrocze 2010 roku.
12.01.2010 13:05 Uchwała nr XXXVII/254/09 z dnia 30.12.2009 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na I-sze półrocze 2010 roku.
12.01.2010 13:02 Uchwała nr XXXVII/253/09 z dnia 30.12.2009 w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVII/333/06 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 września 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze.
12.01.2010 12:57 Uchwała nr XXXVII/252/09 z dnia 30.12.2009 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
12.01.2010 12:47 Uchwała nr XXXVII/251/09 z dnia 30.12.2009 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2009.
12.01.2010 12:38 Uchwała nr XXXVII/250/09 z dnia 30.12.2009 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Twardogórze na 2010 rok.
12.01.2010 12:35 Uchwała nr XXXVI/249/09 z dnia 17.12.2009 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2009.
12.01.2010 12:33 Uchwała nr XXXVI/248/09 z dnia 17.12.2009 w sprawie: wniesienia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20-11-2009r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.
12.01.2010 12:31 Uchwała nr XXXVI/247/09 z dnia 17.12.2009 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Goszcz w gminie Twardogóra.
12.01.2010 12:27 Uchwała nr XXXVI/246/09 z dnia 17.12.2009 w sprawie: zbadania przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Twardogórze procedury w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego Panu Henrykowi Tomczyk.
12.01.2010 12:24 Uchwała nr XXXVI/245/09 z dnia 17.12.2009 w sprawie: wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
12.01.2010 12:17 Uchwała nr XXXVI/244/09 z dnia 17.12.2009 w sprawie: budżetu gminy na rok 2010.
09.12.2009 11:04 Uchwała nr XXXV/243/09 z dnia 27.11.2009 w sprawie: ustalenia opłaty od posiadania psów na 2010 rok.
09.12.2009 11:01 Uchwała nr XXXV/242/09 z dnia 27.11.2009 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.
09.12.2009 10:50 Uchwała nr XXXV/241/09 z dnia 27.11.2009 w sprawie: ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2010
09.12.2009 10:42 Uchwała nr XXXV/240/09 z dnia 27.11.2009 w sprawie: zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
09.12.2009 10:38 Uchwała nr XXXV/239/09 z dnia 27.11.2009 w sprawie: uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2010 rok"
09.11.2009 09:42 Uchwała nr XXXIV/238/09 z dnia 29.10.2009 w sprawie: organizacji przyjmowania , rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków przez Radę Miejską w Twardogórze.
09.11.2009 09:34 Uchwała nr XXXIV/237/09 z dnia 29.10.2009 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleśnickiego na realizację zadania o nazwie "Nawierzchnia bitumiczna w ciągu ulicy 1-go Maja i ulicy Oleśnickiej w Twardogórze".
09.11.2009 09:29 Uchwała nr XXXIV/236/09 z dnia 29.10.2009 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 184/11, 184/12, 184/13, 184/14, 184/15, 184/16, 184/17 AM1 położonych w obrębie Moszyce.
09.11.2009 09:25 Uchwała nr XXXIV/235/09 z dnia 29.10.2009 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/198/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2015
09.11.2009 09:22 Uchwała nr XXXIV/234/09 z dnia 29.10.2009 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2009.
09.11.2009 09:16 Uchwała nr XXXIV/233/09 z dnia 29.10.2009 w sprawie: nadania Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze imienia Polskich Olimpijczyków
07.10.2009 13:39 Uchwała nr XXXIII/232/09 z dnia 04.09.2009 w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego w sprawie likwidacji Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy
07.10.2009 13:35 Uchwała nr XXXIII/231/09 z dnia 04.09.2009 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Grabowno Małe
07.10.2009 13:21 Uchwała nr XXXIII/230/09 z dnia 04.09.2009 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 2 AM 10 położonej w obrębie Twardogóra
07.10.2009 13:18 Uchwała nr XXXIII/229/09 z dnia 04.09.2009 w sprawie: określenia dochodów, które mogą być gromadzone na rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Twardogórze
07.10.2009 13:14 Uchwała nr XXXIII/228/09 z dnia 04.09.2009 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2009
07.10.2009 13:12 Uchwała nr XXXII/227/09 z dnia 26.06.2009 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze na II-gie półrocze 2009 roku
07.10.2009 13:10 Uchwała nr XXXII/226/09 z dnia 26.06.2009 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na II-gie półrocze 2009 roku
07.10.2009 13:08 Uchwała nr XXXII/225/09 z dnia 26.06.2009 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na II-gie półrocze 2009 roku
07.10.2009 13:05 Uchwała nr XXXII/224/09 z dnia 26.06.2009 w sprawie: wyodrębnienia w budżecie Gminy Twardogóra na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki
07.10.2009 12:59 Uchwała nr XXXII/223/09 z dnia 26.06.2009 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/221/05 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze
07.10.2009 12:57 Uchwała nr XXXII/222/09 z dnia 26.06.2009 w sprawie: uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze
07.10.2009 12:53 Uchwała nr XXXII/221/09 z dnia 26.06.2009 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2009
17.06.2009 12:56 Uchwała nr XXXI/220/09 z dnia 29.05.2009 w sprawie: wydania opinii dotyczącej wyznaczania na tereni Gminy Twardogóra Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk Natura 2000
17.06.2009 12:50 Uchwała nr XXXI/219/09 z dnia 29.05.2009 w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w Twardogórze przy ul. Wielkopolskiej 11 o powierzchni użytkowej 376,00 m kw.
17.06.2009 12:45 Uchwała nr XXXI/218/09 z dnia 29.05.2009 w sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi
17.06.2009 12:30 Uchwała nr XXXI/217/09 z dnia 29.05.2009 w sprawie: przyjęcia "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenia miasta i gminy Twardogóra"
17.06.2009 12:28 Uchwała nr XXXI/216/09 z dnia 29.05.2009 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
17.06.2009 12:24 Uchwała nr XXXI/215/09 z dnia 29.05.2009 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania o nazwie "Budowa chodników przy ulicy Twardogórskiej w miejscowości Goszcz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448
17.06.2009 12:20 Uchwała nr XXXI/214/09 z dnia 29.05.2009 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2009
30.04.2009 11:45 Uchwała nr XXX/213/09 z dnia 24.04.2009 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/203/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2009.
30.04.2009 11:41 Uchwała nr XXX/212/09 z dnia 24.04.2009 w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
30.04.2009 11:37 Uchwała nr XXX/211/09 z dnia 24.04.2009 w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z tytułu wykonania budzetu za 2008 rok.
30.04.2009 11:31 Uchwała nr XXIX/210/09 z dnia 03.04.2009 w sprawie: sprawozdania z działalności Komisji Budżetowo-Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze za 2008 rok.
30.04.2009 11:28 Uchwała nr XXIX/209/09 z dnia 03.04.2009 w sprawie: sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze za 2008 rok.
30.04.2009 11:25 Uchwała nr XXIX/208/09 z dnia 03.04.2009 w sprawie: sprawozdania z działalności Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze za rok 2008.
30.04.2009 11:23 Uchwała nr XXIX/207/09 z dnia 03.04.2009 w sprawie: Koncepcji Subregionalnego Produktu Turystycznego Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy dla Gminy Twardogóra.
30.04.2009 11:11 Uchwała nr XXIX/206/09 z dnia 03.04.2009 w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.
30.04.2009 11:09 Uchwała nr XXIX/205/09 z dnia 03.04.2009 w sprawie: przystąpienia Gminy Twardogóra do regionalnego programu "Odnowa wsi w województwie dolośląskim"
30.04.2009 11:03 Uchwała nr XXIX/204/09 z dnia 03.04.2009 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/198/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2015.
30.04.2009 11:00 Uchwała nr XXIX/203/09 z dnia 03.04.2009 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2009.
16.03.2009 11:45 Uchwała nr XXVIII/202/09 z dnia 19.02.2009 w sprawie: stwierdzenia nabycia uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia rocznego przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
16.03.2009 11:43 Uchwała nr XXVIII/201/09 z dnia 19.02.2009 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Goszcz na lata 2009-2016
16.03.2009 11:42 Uchwała nr XXVIII/200/09 z dnia 19.02.2009 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Moszyce na lata 2009-2016
16.03.2009 12:40 Uchwała nr XXVIII/199/09 z dnia 19.02.2009 w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/51/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
16.03.2009 11:38 Uchwała nr XXVIII/198/09 z dnia 19.02.2009 w sprawie: Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2015
16.03.2009 11:32 Uchwała nr XXVIII/197/09 z dnia 19.02.2009 w sprawie: zmian w budżecie na rok 2009
07.01.2009 10:14 Uchwała nr XXVII/196/08 z dnia 30.12.2008 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2009 roku
07.01.2009 11:10 Uchwała nr XXVII/195/08 z dnia 30.12.2008 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2009 roku
07.01.2009 10:12 Uchwała nr XXVII/194/08 z dnia 30.12.2008 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2009 roku
07.01.2009 10:10 Uchwała nr XXVII/193/08 z dnia 30.12.2008 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Twardogórze na 2009 rok
07.01.2009 10:08 Uchwała nr XXVII/192/08 z dnia 30.12.2008 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008
07.01.2009 10:05 Uchwała nr XXVI/191/08 z dnia 19.12.2008 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/170/08
07.01.2009 11:04 Uchwała nr XXVI/190/08 z dnia 19.12.2008 w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Twardogóra
07.01.2009 14:02 Uchwała nr XXVI/189/08 z dnia 19.12.2008 w sprawie: rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
07.01.2009 11:00 Uchwała nr XXVI/188/08 z dnia 19.12.2008 w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
07.01.2009 11:57 Uchwała nr XXVI/187/08 z dnia 19.12.2008 w sprawie: budżetu gminy na rok 2009
07.01.2009 11:55 Uchwała nr XXVI/186/08 z dnia 19.12.2008 w sprawie: ustalenia opłaty od posiadania psów na 2009 rok
07.01.2009 09:52 Uchwała nr XXVI/185/08 z dnia 19.12.2008 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/104/04
07.01.2009 09:48 Uchwała nr XXVI/184/08 z dnia 19.12.2008 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2008
24.12.2008 12:44 Uchwała nr XXV/183/08 z dnia 28.11.2008 w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
24.12.2008 12:42 Uchwała nr XXV/182/08 z dnia 28.11.2008 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/272/2000
24.12.2008 12:40 Uchwała nr XXV/181/08 z dnia 28.11.2008 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
24.12.2008 12:39 Uchwała nr XXV/180/08 z dnia 28.11.2008 w sprawie: ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2009
24.12.2008 12:10 Uchwała nr XXV/179/08 z dnia 28.11.2008 w sprawie: zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
24.12.2008 12:37 Uchwała nr XXV/178/08 z dnia 28.11.2008 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/104/04
24.12.2008 12:34 Uchwała nr XXV/177/08 z dnia 28.11.2008 w sprawie: budżetu i w budżecie gminy na rok 2008
24.12.2008 11:46 Uchwała nr XXIII/175/08 z dnia 30.10.2008 w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2009 rok”
24.12.2008 11:34 Uchwała nr XXIII/174/08 z dnia 30.10.2008 w sprawie: zmiany uchwały Nr V/26/07
24.12.2008 11:33 Uchwała nr XXIII/173/08 z dnia 30.10.2008 w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
24.12.2008 11:30 Uchwała nr XXIII/172/08 z dnia 30.10.2008 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/104/04
24.12.2008 11:24 Uchwała nr XXIII/171/08 z dnia 30.10.2008 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2008
24.12.2008 11:18 Uchwała nr XXIII/170/08 z dnia 30.10.2008 w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
24.12.2008 11:15 Uchwała nr XXIII/169/08 z dnia 30.10.2008 w sprawie: określenia dochodów, które mogą być gromadzone na rachunku dochodów własnych Gminnego Ośrodka Sportu i rekreacji w Twardogórze

1 2 3 następna