Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.06.2020 12:28 Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
09.07.2018 12:15 Wniosek o wydanie numeru porządkowego nieruchomości
24.11.2017 14:46 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
26.06.2017 13:07 Usunięcie drzewa lub krzewu
23.06.2017 11:41 Usunięcie drzewa lub krzewu - dotyczy drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
05.01.2017 11:42 Wniosek na dofinansowania zadania obejmującego demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
08.07.2016 13:02 Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
20.05.2016 13:51 Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Goszcz i Grabowno Wielkie w gminie Twardogóra
21.04.2016 09:59 Informacja o procedurze zakupu mieszkania od Gminy przez najemcę
21.04.2016 09:55 Sprzedaż/oddanie w użytkowanie wieczyste działek w drodze bezprzetargowej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
21.04.2016 09:46 Ustalenie innego terminu zapłaty (rozłożenia na raty) opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
21.04.2016 08:48 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości
21.04.2016 08:36 Zmiana wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
21.04.2016 08:28 50% bonifikata w opłatach za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
21.04.2016 08:12 Zezwolenie na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
12.02.2016 14:11 Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowej oczyszczalni ścieków
25.01.2016 14:27 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko
23.07.2013 13:56 Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze gminy Twardogóra
23.07.2013 13:55 Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
23.07.2013 13:44 Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
07.10.2008 10:49 Prawo pierwokupu przysługujące gminie
06.10.2008 09:22 Aktualizowanie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
29.09.2008 17:28 Naliczanie renty planistycznej z tytułu wartości nieruchomości