Rejestr zmian w biuletynie

20.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Witold Szydełko - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbigniew Potyrała - Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra - oświadczenie majątkowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o wyborze oferty"

16.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII.317.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII.316.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 131/1, 131/19 obręb Drogoszowice, gmina Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII.315.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 101952D
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII.314.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 101865D
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII.313.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zwrotu nieruchomości na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII.312.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/333/06 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 września 2006 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII.311.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zwrotu nieruchomości na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII.310.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/50/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII.309.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII.308.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII.307.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII.306.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz sposobu jej składania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII.305.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów za osiągnięcia i wyniki w nauce w ramach Programu wspierania uzdolnień uczniów dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII.304.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 rokiem obchodów 725–lecia nadania praw miejskich miastu Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII.303.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Twardogórze na zadanie „Modernizacja ujęć wody podziemnej Sosnówka – Brzezinka”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII.302.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Twardogórze na zadanie „Modernizacja studni głębinowej na ujęciu wody podziemnej nr 1z w Brzezince wraz z remontem rurociągu wody surowej pomiędzy ujęciami wody podziemnej nr 1z w Brzezince a ujęciem wody podziemnej nr 2 w Sosnówce”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII.301.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII.300.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII.299.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII.298.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Twardogóra za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII.297.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII.297.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII.297.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść uchwały
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII.297.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXVII.2017 z sesji Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 kwietnia 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 18.2017 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 5 kwietnia 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 25.2017 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Finansowej z dnia 27 kwietnia 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Skup złomu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie z dnia 13.06.2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Skup złomu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Remont i utrzymanie dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść ogłoszenia o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. „Remont i utrzymanie dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna