Rejestr zmian w biuletynie

26.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 33.2017 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 34.2017 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "2017_12_19_protokol_ksir_34_17.pdf" na"Treść protokołu 2017_12_19_protokol_ksir_34_17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 34.2017 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 33.2017 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "2017_11_14_protokol_ksir_33_17.pdf" na"Treść protokołu 2017_11_14_protokol_ksir_33_17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 36.2017 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "2018_02_20_protokol_ksir_36_18.pdf" na"Treść protokołu 2018_02_20_protokol_ksir_36_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 36.2017 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 33.2018 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Finansowej z dnia 22 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 33.2018 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Finansowej z dnia 22 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "2018_02_22_protokol_kbf_33_18.pdf" na"treść protokołu 2018_02_22_protokol_kbf_33_18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 33.2018 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Finansowej z dnia 22 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 33.2018 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Finansowej z dnia 22 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 36.2017 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 34.2017 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudzień 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I ustny przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości w Grabownie Małym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 33.2017 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXXV.2018 z sesji Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Goszcz”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Goszcz”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "specyfikacja istotnych warunków zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Goszcz”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o przetargu"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Goszcz”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "dokumentacja przetargowa - cz. 1"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Goszcz”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "dokumentacja przetargowa - cz. 2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Goszcz”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na „Równanie i profilowanie dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia ofert na „Wykonanie cięć zupełnych i sanitarnych drzew na terenie parku w Grabownie Wielkim”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść ogłoszenia z dnia 21.03.2018 r. o wyborzeoferty"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia ofert na „Wykonanie cięć zupełnych i sanitarnych drzew na terenie parku w Grabownie Wielkim”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia ofert na „Wykonanie cięć zupełnych i sanitarnych drzew na terenie parku w Goszczu"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia ofert na „Wykonanie cięć zupełnych i sanitarnych drzew na terenie parku w Goszczu"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść ogłoszenia z dnia 21.03.2018 r. o wyborzeoferty"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia ofert na „Wykonanie cięć zupełnych i pielęgnacyjnych oraz karczowanie/frezowanie pni na terenie miasta i gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść ogłoszenia z dnia 21.03.2018 r. o wyborzeoferty"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia ofert na „Wykonanie cięć zupełnych i pielęgnacyjnych oraz karczowanie/frezowanie pni na terenie miasta i gminy Twardogóra”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Spis telefonów - według referatów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

19.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXV.403.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia zadania publicznego od Powiatu Oleśnickiego związanego z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXV.402.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych albo w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami bądź w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXV.401.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXV.400.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz sposobu jej składania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXV.399.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXV.398.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXV.397.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXV.396.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXV.395.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXV.394.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolnych i leśnych na obszarze miasta i gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek - dokończenie robót"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek - dokończenie robót"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "inwentaryzacja geodezyjna wykonanych sieci"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXV.393.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXV.392.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXV.390.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Statutu Miasta i Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść uchwały
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXV.390.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Statutu Miasta i Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXV.390.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Statutu Miasta i Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXV.391.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w prowadzonych przez Gminę Twardogóra publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXV.390.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Statutu Miasta i Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXV.388.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXV.389.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść uchwały
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXV.389.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXV.389.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXV.388.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść uchwały
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXV.388.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXV.389.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXV.388.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXV.389.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXV.388.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek - dokończenie robót"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek - dokończenie robót"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o przetargu"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek - dokończenie robót"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "specyfikacja istotnych warunków zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek - dokończenie robót"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek - dokończenie robót"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek - dokończenie robót"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt - część 1"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek - dokończenie robót"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt - część 2-4"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek - dokończenie robót"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt - część 6"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek - dokończenie robót"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt - część 5"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek - dokończenie robót"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt - część 7 - A"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek - dokończenie robót"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek - dokończenie robót"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt - część 7 - B"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek - dokończenie robót"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt - część 8"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek - dokończenie robót"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt budowlany - Delfinek - część A"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek - dokończenie robót"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt budowlany - Delfinek - część B"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek - dokończenie robót"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt budowlany - Delfinek - część D"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek - dokończenie robót"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt budowlany - Delfinek - część C"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek - dokończenie robót"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt budowlany - kogeneracja"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek - dokończenie robót"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt zagospodarowania terenu - część B"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek - dokończenie robót"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt zagospodarowania terenu - część A"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek - dokończenie robót"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt zagospodarowania terenu - część C"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek - dokończenie robót"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "specyfikacje techniczne - część 1-6"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek - dokończenie robót"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "specyfikacje techniczne - część 7-8"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek - dokończenie robót"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXXIV.2017 z sesji Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 32.2017 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Finansowej z dnia 28 grudnia 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 20.2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12.12.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja XXXVI - 22.03.2018 - projekty uchwał
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja XXXVI - 22.03.2018, godz. 16:00 w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Twardogórze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetowo - Finansowa - 22.03.2018, godz. 15:30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Strategii i Rozwoju - 20.03.2018, godz. 16:00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Nr 32.2018 z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra za okres od 15.02.2018 do 14.03.2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna