Rejestr zmian w biuletynie

11.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 131/1, 131/6, 131/19 obręb Drogoszowice, gmina Twardogóra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 131/1, 131/6, 131/19 obręb Drogoszowice, gmina Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 27.2017 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Finansowej z dnia 31 maja 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 28.2017 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 maja 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXVIII.2017 z sesji Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX.331.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze na II- gie półrocze 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX.330.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze na II – gie półrocze 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX.329.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na II – gie półrocze 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX.328.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na II – gie półrocze 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX.327.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego „Aktywna integracja w gminie Twardogóra” nr RPDS.09.01.01-02-0013/17, realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX.326.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX.324.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę z dnia 14 czerwca 2017 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX.325.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę z dnia 6 czerwca 2017 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX.324.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę z dnia 14 czerwca 2017 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX.323.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zasad udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX.322.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr V.46.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania o nazwie: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX.321.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu z przeznaczeniem na zadania z zakresu ruchu drogowego realizowane przez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Oleśnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX.319.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX.319.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX.319.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX.318.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX.320.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX.319.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIX.318.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. Remont dachów i elewacji budynków wchodzących w skład zespołu pałacowego w Goszczu - część I - remont dachu - budynek nr 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. Remont dachów i elewacji budynków wchodzących w skład zespołu pałacowego w Goszczu - część I - remont dachu - budynek nr 7
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar robót"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. Remont dachów i elewacji budynków wchodzących w skład zespołu pałacowego w Goszczu - część I - remont dachu - budynek nr 7
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Specyfikacje techniczne"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. Remont dachów i elewacji budynków wchodzących w skład zespołu pałacowego w Goszczu - część I - remont dachu - budynek nr 7
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. Remont dachów i elewacji budynków wchodzących w skład zespołu pałacowego w Goszczu - część I - remont dachu - budynek nr 7
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dokumentacja projektowa cz. 3"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. Remont dachów i elewacji budynków wchodzących w skład zespołu pałacowego w Goszczu - część I - remont dachu - budynek nr 7
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dokumentacja projektowa cz. 2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. Remont dachów i elewacji budynków wchodzących w skład zespołu pałacowego w Goszczu - część I - remont dachu - budynek nr 7
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dokumentacja projektowa cz. 1"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. Remont dachów i elewacji budynków wchodzących w skład zespołu pałacowego w Goszczu - część I - remont dachu - budynek nr 7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.07.2017

Dotyczy dokumentu:
test
Treść zmiany:
Usunięto załącznik test
Dotyczy dokumentu:
test
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
test
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna